โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

1 ปีที่แล้ว
1267 views
โดย Starfish Academy
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดรวมตัวจัดมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐” ณ โรงเรียนบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) และหนึ่งในกิจกรรมของงานมหกรรมวิชาการคือ การจัดนิทรรศการผลงาน Makerspace ทั้ง 11 โรงเรียนซึ่งเป็นการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาเด็กซึ่งตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้นำ Makerspace ที่ได้รับการสนับสนุนสื่อและองค์ความรู้จาก Starfish Education ไปปรับใช้ในหลายรูปแบบและสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการใช้ของโรงเรียนได้ดังนี้ โรงเรียนที่มีการนำกิจกรรม Makerspace ไปบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดรวก ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้บูรณาการ Makerspace เข้ากับ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเน้นการฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียน และมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนการเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหา หรือสะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาของชั่วโมงนั้นๆ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process

และอีกกลุ่มโรงเรียนได้นำกิจกรรม Makerspace ไปใช้ในกิจกรรมชมรมตามความถนัดและสนใจของผู้เรียนโดยเริ่มต้นจากการเลือกชั่วโมงที่ให้นักเรียนได้เลือกได้แก่ โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้ได้ออกแบบการนำ Makerspace ไปใช้ในกิจกรรมชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือหนึ่งสาระการเรียนรู้ เช่น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

จะเห็นได้ว่ากิจกรรม Makerspace สามารถถูกนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน เพียงแค่โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process 5 ขั้นตอน ก็สามารถที่จะสร้าง Makerspace ตามแบบฉบับของโรงเรียนหรือตามบริบทของตนเองได้ซึ่งคุณครูทั้ง 11 โรงเรียนได้เครื่องมือที่นำไปต่อยอดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนได้ผ่านการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนซึ่งผู้เรียนเองก็เกิดทักษะสำคัญไม่ว่าจะเป็นทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24