โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

15 วันที่แล้ว
357 views
โดย Starfish Academy
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดรวมตัวจัดมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐” ณ โรงเรียนบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) และหนึ่งในกิจกรรมของงานมหกรรมวิชาการคือ การจัดนิทรรศการผลงาน Makerspace ทั้ง 11 โรงเรียนซึ่งเป็นการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาเด็กซึ่งตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้นำ Makerspace ที่ได้รับการสนับสนุนสื่อและองค์ความรู้จาก Starfish Education ไปปรับใช้ในหลายรูปแบบและสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการใช้ของโรงเรียนได้ดังนี้ โรงเรียนที่มีการนำกิจกรรม Makerspace ไปบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดรวก ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้บูรณาการ Makerspace เข้ากับ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเน้นการฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียน และมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนการเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหา หรือสะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาของชั่วโมงนั้นๆ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process

และอีกกลุ่มโรงเรียนได้นำกิจกรรม Makerspace ไปใช้ในกิจกรรมชมรมตามความถนัดและสนใจของผู้เรียนโดยเริ่มต้นจากการเลือกชั่วโมงที่ให้นักเรียนได้เลือกได้แก่ โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้ได้ออกแบบการนำ Makerspace ไปใช้ในกิจกรรมชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือหนึ่งสาระการเรียนรู้ เช่น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

จะเห็นได้ว่ากิจกรรม Makerspace สามารถถูกนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน เพียงแค่โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process 5 ขั้นตอน ก็สามารถที่จะสร้าง Makerspace ตามแบบฉบับของโรงเรียนหรือตามบริบทของตนเองได้ซึ่งคุณครูทั้ง 11 โรงเรียนได้เครื่องมือที่นำไปต่อยอดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนได้ผ่านการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนซึ่งผู้เรียนเองก็เกิดทักษะสำคัญไม่ว่าจะเป็นทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

21.03.23