โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

1 ปีที่แล้ว
1169 views
โดย Starfish Academy
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดรวมตัวจัดมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐” ณ โรงเรียนบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) และหนึ่งในกิจกรรมของงานมหกรรมวิชาการคือ การจัดนิทรรศการผลงาน Makerspace ทั้ง 11 โรงเรียนซึ่งเป็นการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาเด็กซึ่งตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้นำ Makerspace ที่ได้รับการสนับสนุนสื่อและองค์ความรู้จาก Starfish Education ไปปรับใช้ในหลายรูปแบบและสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการใช้ของโรงเรียนได้ดังนี้ โรงเรียนที่มีการนำกิจกรรม Makerspace ไปบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดรวก ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้บูรณาการ Makerspace เข้ากับ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเน้นการฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียน และมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนการเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหา หรือสะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาของชั่วโมงนั้นๆ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process

และอีกกลุ่มโรงเรียนได้นำกิจกรรม Makerspace ไปใช้ในกิจกรรมชมรมตามความถนัดและสนใจของผู้เรียนโดยเริ่มต้นจากการเลือกชั่วโมงที่ให้นักเรียนได้เลือกได้แก่ โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้ได้ออกแบบการนำ Makerspace ไปใช้ในกิจกรรมชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือหนึ่งสาระการเรียนรู้ เช่น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

จะเห็นได้ว่ากิจกรรม Makerspace สามารถถูกนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน เพียงแค่โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process 5 ขั้นตอน ก็สามารถที่จะสร้าง Makerspace ตามแบบฉบับของโรงเรียนหรือตามบริบทของตนเองได้ซึ่งคุณครูทั้ง 11 โรงเรียนได้เครื่องมือที่นำไปต่อยอดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนได้ผ่านการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนซึ่งผู้เรียนเองก็เกิดทักษะสำคัญไม่ว่าจะเป็นทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24