ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

9 เดือนที่แล้ว
528 views
โดย Starfish Academy
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ภายใต้โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ “ภาคีความร่วมมือ” โครงการ Starfish Partnership กับศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 46 โรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, ดร.พิสิษฐ ภู่รอด อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี, นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนนทบุรี และดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่” ซึ่งแขกรับเชิญทั้ง 4 ท่านได้พูดคุยถึง การศึกษาในอนาคต สำหรับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงทักษะที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมในอนาคต ซึ่งจะประกอบด้วย ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม และทักษะที่มีความจำเป็นในด้านของการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา หรือความเป็นมนุษย์ที่มีเหนือมากกว่า AI และสิ่งที่สำคัญที่เป็นเรื่องของการเน้นย้ำ คือ การสร้างการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) ให้กับผู้เรียนซึ่งหมายถึงการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของเขาและในเชิงบวกสำหรับสังคมได้ การเสวนานี้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งมุมมอง แง่คิด และความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษา และเป็นผู้ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยนำพาประเทศสู่ความเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันโลกอนาคตด้วย 

หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่กิจกรรม Workshop โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรบูรณาการ โดย ผอ.มุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว และทีมงานโรงเรียนบ้านปลาดาว การจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace พร้อมกับการใช้ Starfish Class ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน การใช้แพลตฟอร์ม Starfish Labz ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน “Starfish Community” โดย อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy และทีมงาน Starfish Education 

และใน 2 วันนี้ผู้เข้าร่วมได้เติมเต็มความรู้ และเครื่องมือ How To ที่พร้อมนำไปปรับใช้ในห้องเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียน ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร พร้อมกับลงมือทำ โดยบรรยากาศ Workshop ครั้งนี้มีความตื่นตัวในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ได้วิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ ผ่านการตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรอย่างสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนกับผู้เข้าร่วมด้วยกัน และได้วิธีการหรือเครื่องมือที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที นอกจากนี้ยังได้ร่วมถอดบทเรียนเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM design process ที่เป็นรูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking) ในการพัฒนาผู้เรียน พร้อมกับรูปแบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

โดยตัวแทนผู้เข้าร่วม ผอ.อัจจนา กัมปนาทแสนยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมุทมาส ได้กล่าวถึง Workshop ครั้งนี้ว่า “การอบรมดีมากๆเลยค่ะ ได้ช่วยให้คุณครูเช้าใจในกระบวนการคิดและการทำงานในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งได้หัดใช้เครื่องมือของ Starfish ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถทำงานแบบ Real time และมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ”

และคุณครูนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์ (ครูแอน) คุณครูขวัญชนก กลั่นเอี่ยม (ครูขนุน) โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คุณครูได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต รู้จักกับการเรียนแบบ 3R (การอ่าน การเขียน และการคิด) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) ด้วยกระบวนการ EDICRA ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทำงาน รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการทำแผนบูรณาการ เรื่องการเรียนรู้ สามารถแตกยอดไปสู่หลาย ๆ วิชา รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการ STEAM design process เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดที่โรงเรียน เรียนรู้รูปแบบการประเมินรายบุคคลผ่าน Application Starfish Classเพื่อสะดวกและมองเห็นเด็กได้ทุกด้าน ขอบคุณโค้ช และ ทีมงาน Starfish ที่มอบความรู้ในครั้งนี้ค่ะ”

รับชมเสวนาในหัวข้อ “โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”ย้อนหลังที่นี่ https://fb.watch/kqJa8AimHN/?mibextid=cr9u03 

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/19ZjhPIc2bi9tUKwj0VMA7iIihCT9y3er?usp=sharing

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24