มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz

1 ปีที่แล้ว
513 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมโค้ชจาก Starfish Academy จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา” 

โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมงโครงการ Starfish Future Labz ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารโรงเรียนให้ตอบโจทย์กับการเรียนรู้สมัยใหม่ และการพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ เพื่อพัฒนาห้องเรียน พัฒนาโรงเรียน ให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ศน.ราเมศร นามวงศา ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, 

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และนายยุงยทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคเทคโนโลยี และการนำมาเป็นแนวทางในการวางเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนและสนับสนุน ช่วยเหลือคุณครู รวมไปถึงวิธีการจัดการความแตกต่างของครู ไม่ว่าจะเป็นครูรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ครูที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กับครูที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ และพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ในแพลตฟอร์ม Starfish Labz เพื่อมาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24