มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

10 เดือนที่แล้ว
626 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พร้อมด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) , ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ใช้ในการฟื้นฟูภาวะความถดถอยของนักเรียนจากสถาณการณ์โควิด-19 ณ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

การลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดย H.E. Ms. Maritza Chan Valverde Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of Costa Rica to the United NationsVice-President, H.E. Mr. Michal Mlynár Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Slovak Republic to the United Nations, H.E. Mr. Taye Atske Selassie Made Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations, H.E. Ms. Marie-Louise Koch Wegter Ambassador, Deputy Permanent Representative of Denmark to the United Nations The Office of the Secretary of the Executive Board (OSEB) Ms. Aarti Saihjee หัวหน้าฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดร. รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การ UNICEF ประเทศไทย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คุณธนภัทร ศิริกุลวัฒนา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการระดมทุนอาวุโส คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

โดยการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครได้รายงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นโยบายของการลดภาวะความถดถอยของผู้เรียนในจังหวัดสมุทรสาคร และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนตามแนวทาง 5 องค์ประกอบในการวางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย เครื่องมือพัฒนาวิชาชีพครูแหล่งเรียนรู้ Online course , Micro Learning และ Learning Box จากนั้นโรงเรียนได้รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และพาเยี่ยมชมห้องเรียนต้นแบบการสอน Active Learning และการใช้ Learning Box จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการคิดคำนวน และสุขภาพกาย ใจ เพื่อฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากสถาณการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งได้แบ่งเป็นฐานย่อยสามฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 ห้องอนุบาลศึกษา สภาพการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกและความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูการเรียนรู้และพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย 

ฐานที่ 2 ห้องเรียนปฐมศึกษา (ประถมต้น) สาธิตการเรียนเรียนสอนเชิงรุกในมิติทางด้านภาษาและการคิดคำนวณ โดยมีการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ ประกอบตลอดจน การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกล่องการ เรียนรู้ (Learning Box) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะนักเรียนรายบุคคล 

ฐานที่ 3 กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียน สาธิตกิจกรรมที่เน้นทางด้านสุขภาวะกายและจิตของนักเรียน เน้นทัศนคติต่อการเรียนรู้และบูรณาการเรื่องสุขภาพ อนามัยและเนื้อหาวิชาเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะของผู้เรียน 

ในช่วงสุดท้ายทางคณะเยี่ยมชมได้ร่วมสะท้อนผลของการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนา และต่อยอดในการดำเนินโครงการต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด