Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใดๆนั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ สำหรับวิทยากรนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จใช้หลากหลายวิธี โดยกฎที่ใช้คือ กฎ 10 เท่า แล้วกฎ 10 เท่านั้นคืออะไรหาคำตอบไปด้วยกันของนิยามที่มาของกฎ 10 เท่า จุดประสงค์ของการนำกฎ 10 เท่าประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากหนังสือที่ได้อ่านเป็นเรื่องของการนำกฎ 10 เท่ามาประยุกต์ใช้ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ในระหว่างนั้นมีการถาม-ตอบ ข้อสงสัย หรือมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจของนิยามกฎ 10 เท่า การนำความรู้ที่ได้เรื่องของกฎ 10 เท่า นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากประยุกต์ทางด้านการเรียนออนไลน์การเผยแพร่แบ่งปันเนื้อหาสาระความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A lifelong learning society) การศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในท่ามกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 317
การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

September 28th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ Play + Learn = Plearn เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิชที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัตินั้น และมีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด Play + Learn = Plearn สามารถใช้ประยุกต์กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่นในพื้นที่จริงหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยประยุกต์ให้เข้ากับการเล่นตามบริบทที่นักเรียนคุ้นเคย การเล่นของเด็กไทย หรือการได้สัมผัสกับของเล่นที่แฝงไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับ

Starfish Academy

Starfish Academy

Workshop เต็มแล้ว ปิดรับการลงทะเบียน
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Workshop ที่ผ่านมา

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
4.8

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

November 6th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
Are you happy? Happy!

Are you happy? Happy!

October 30th, 2021
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Are you happy? Happy!
ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2
4.7

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2

October 30th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ครูสอน KIDS (คิด) ตอนที่ 2
เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์
4.7

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์
Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19)

Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19)

October 16th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19)
Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีดี สำหรับครู EP2"  Virtual Camera

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีดี สำหรับครู EP2" Virtual Camera

October 16th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีดี สำหรับครู EP2" Virtual Camera