เทคนิค KWL + Miro Board เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

เทคนิค KWL + Miro Board เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

ผ่านไปแล้ว
August 19th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค KWL PLUS MULTIMEDIA (MIRO BOARD) เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนของผู้เรียนโดยความน่าสนใจ คือ การเชื่อมโยงปัญหาในชั้นเรียนกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การเชื่อมโยงเทคนิคการสอนในขั้น Pre-teaching, While-teaching and Post- teaching stages รวมทั้งเทคนิคกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การสอดแทรกเทคโนโลยีในขั้นการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวัดและการประเมินผลผู้เรียนทั้งระหว่างและหลังเรียน สิ่งที่จะได้รับ คือ สามารถนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ตามมาตรฐานตำแหน่งของตนเอง (ซึ่งสอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ของ กคศ.) 

1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียน 

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้ 

3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ KWL Plus Multimedia (Miro Board) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 19.08.2023

นางสาวชุดากาญจน์
นางสาวชุดากาญจน์
Written by: 19.08.2023

นางสาวพรสุดา
นางสาวพรสุดา
Written by: 19.08.2023

ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับ KWL และ Miro Board สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 19.08.2023

ได้รับรู้แนวทางการสอน kwl plus

จินตนา
จินตนา
Written by: 19.08.2023

การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 19.08.2023

ฐิตกมล
ฐิตกมล
Written by: 19.08.2023

สื่อ และวิธีการจัดกิจกรรมแบบใหม่

weerapan
weerapan
Written by: 19.08.2023

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 19.08.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 19.08.2023

เจริญ
เจริญ
Written by: 19.08.2023

-

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 19.08.2023

นุชธิชา
นุชธิชา
Written by: 19.08.2023

เพิ่มความรูทางภาษาและเทคนิค kwl

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 19.08.2023

การสอนแบบKWL

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 19.08.2023

ได้รับประโยชน์มาก

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 19.08.2023

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 19.08.2023

วรินดา
วรินดา
Written by: 19.08.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 19.08.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 19.08.2023