ปรับวิธีสอนอย่างไร? ให้ครูมีเวลา (สังเกตพฤติกรรม) ของผู้เรียน

ปรับวิธีสอนอย่างไร? ให้ครูมีเวลา (สังเกตพฤติกรรม) ของผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
August 24th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

ข้อจำกัดของครูในการสังเกตผู้เรียนในขณะทำการสอนในเวลา ๑ ชั่วโมง ยังเป็นปัญหาของคุณครูส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของระยะเวลา เพราะว่าการที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ ทักษะและสมรรถนะ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะครูไทยจะต้องทำคนเดียวตามลำพังตั้งแต่ การเขียนแผนฯ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เพราะครูเรายังไม่สามารถมีครูที่เป็นคู่หู (Buddy) 

ขอเชิญชวนคุณครูมาร่วมพูดคุยหาแนวทางในการจัดสรรเวลาให้มีพอที่จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน “ผ่านกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในบทบาทของ Facilitator” เพื่อนำผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคล รวมไปถึงพฤติกรรมการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม ผ่านการทำงานแบบร่วมมือ รวมพลังไปพร้อมกัน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อครูในการปรับปรุงวิธีสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 24.08.2023

San Junior
San Junior
Written by: 24.08.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 24.08.2023

วรุณี
วรุณี
Written by: 24.08.2023

วิธีการสร้างกิจกรรมกลุ่มที่สร้างความหมายแก่ผู้เรียน

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 24.08.2023

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Xong
Xong
Written by: 24.08.2023

จะนำไปใช้สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะจัดการเรียนการสอน

วรรณพร
วรรณพร
Written by: 24.08.2023

Jaransak
Jaransak
Written by: 24.08.2023

สวาท
สวาท
Written by: 24.08.2023

การสังเกตพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน

ภานุพงศ์
ภานุพงศ์
Written by: 24.08.2023

weerapan
weerapan
Written by: 24.08.2023

นางสาวพรกมล
นางสาวพรกมล
Written by: 24.08.2023

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 24.08.2023

ได้นำเทคนิคไปปรับใช้กับนักเรียน

เยาวดี
เยาวดี
Written by: 24.08.2023

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 24.08.2023

Arthittaya
Arthittaya
Written by: 24.08.2023

นาย เกรียงเดช
นาย เกรียงเดช
Written by: 24.08.2023

Praery
Praery
Written by: 24.08.2023

ได้ต่อยอดความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้จริงค่ะ

นางสาวลักขณา
นางสาวลักขณา
Written by: 25.08.2023

สามารถนำองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 25.08.2023