สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 20.08.2022

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 20.08.2022

การใช้โปรแกรมในการจัดอาหาร

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 20.08.2022

เรื่องอาหาร

พีรยา
พีรยา
Written by: 20.08.2022

นภาพรรณ
นภาพรรณ
Written by: 20.08.2022

ได้นับความรู้เกี่ยวการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน

นางสาวนาฎสุดา
นางสาวนาฎสุดา
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 20.08.2022

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 20.08.2022

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 20.08.2022

เยี่ยมมากๆ

นางขวัญตา
นางขวัญตา
Written by: 20.08.2022

ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
Written by: 20.08.2022

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 20.08.2022

-

นางอรอุมา
นางอรอุมา
Written by: 20.08.2022

ได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ/โภชนาการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 20.08.2022

นางสาวสุพรรษา
นางสาวสุพรรษา
Written by: 20.08.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 20.08.2022

ได้เรียนรู้การตัดอาหารกลางวัรที่เป็นประโยชน์

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 20.08.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 20.08.2022

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 20.08.2022

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 20.08.2022