สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิมล
วิมล
Written by: 20.08.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 20.08.2022

ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่ในโครงการอาหาร

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 20.08.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 20.08.2022

Miss Chalisa
Miss Chalisa
Written by: 20.08.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 20.08.2022

เป็นกิจกรรมในวันหยุดที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 20.08.2022

นางสาววรรณิษา
นางสาววรรณิษา
Written by: 20.08.2022

ได้ลองจัดเมนูอาหารใหม่ๆ

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 20.08.2022

b.b
b.b
Written by: 20.08.2022

บุณยนุช
บุณยนุช
Written by: 20.08.2022

ได้รับประโยชน์และนำไปใช้กับเด็กได้

ขวัญแก้ว
ขวัญแก้ว
Written by: 20.08.2022

การจัดการโภชนาการอาหารที่หลากหลายที่ทำให้นักเรียนมีภาวะเจริญเติบโตสมวัย

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 20.08.2022

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 20.08.2022

ความรู้

ศิริกุล
ศิริกุล
Written by: 20.08.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 20.08.2022

ได้เรียนรู้เมนูอาหารใหม่ๆ

นางสาวอภิรดี
นางสาวอภิรดี
Written by: 20.08.2022

นางอารี
นางอารี
Written by: 20.08.2022

เข้าใจแนวทางการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและเป็นแนวทางในการจัดทำเมนูอาหาร ที่ถูกหลักโภชนาการให้กับนักเรัยน

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 20.08.2022

นางสาวพิมพ์ผกา
นางสาวพิมพ์ผกา
Written by: 20.08.2022