สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

ผ่านไปแล้ว
August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มุมมองหรือความสำคัญในการจัดการอาหารกลางวันให้นักเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ จัดสรรยังไงในมุมมองของผู้บริหาร และหลักการคิดออกแบบอาหารแต่ละมื้อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 20.08.2022

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 20.08.2022

การจัดการอาหารกลางวันให้เหมาะสม

จันทกานต์
จันทกานต์
Written by: 20.08.2022

นายรัชกฤต
นายรัชกฤต
Written by: 20.08.2022

ขอบคุณครับที่ให้ความรู้

นางอรวรรณ
นางอรวรรณ
Written by: 20.08.2022

Tam00my
Tam00my
Written by: 20.08.2022

นงนุช
นงนุช
Written by: 20.08.2022

นีย์
นีย์
Written by: 20.08.2022

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 20.08.2022

ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
Written by: 20.08.2022

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 20.08.2022

ดี

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 20.08.2022

การจัดเมนูอาหารให้เด็กมีความอยากกินมากขึ้น

นางปุณศยา
นางปุณศยา
Written by: 20.08.2022

นางหทัยกาญจน์
นางหทัยกาญจน์
Written by: 20.08.2022

นาดตยา
นาดตยา
Written by: 20.08.2022

ได้รับความรูในเรื่องการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ได้แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ

นางรัษฎา
นางรัษฎา
Written by: 20.08.2022

-

สุรีมาศ
สุรีมาศ
Written by: 20.08.2022

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 20.08.2022

Alisa
Alisa
Written by: 20.08.2022

การจัดการเมนูอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ เหมาะสมต่อวัย

นางสมใจ
นางสมใจ
Written by: 20.08.2022