คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 04.06.2022

ลดาวัลย์
ลดาวัลย์
Written by: 04.06.2022

Siwarom
Siwarom
Written by: 04.06.2022

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 04.06.2022

การจัดการกับความเครียดเเละการหลีกเลี่ยงเเละรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นและยังสามารถนำคำแนะนำของวิทยากรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 04.06.2022

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 04.06.2022

ความรู้เกี่ยวกับความเครียด และการจัดการความเครียด

Dujdao
Dujdao
Written by: 04.06.2022

การรับมือและรู้เท่าทัน

นางสาวจุฑามณี
นางสาวจุฑามณี
Written by: 04.06.2022

ได้รับความรู้และวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 04.06.2022

วิทยาดรให้ความรู้ดีมากค่ะ

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 04.06.2022

วิธีลดความเครียด และการสังเกตุพฤติกรรมคนที่มีภาวะเครียด

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 04.06.2022

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 04.06.2022

อนงค์
อนงค์
Written by: 04.06.2022

การจัดการกับความเครียดทั้งของครูและนักเรียน ขอบคุณค่ะ

นางสาวเบญจมาศ
นางสาวเบญจมาศ
Written by: 04.06.2022

ได้รับควมมรู้เรื่องการปรับพฤติกรรมของเด็ก การเข้าใจเด็ก และวิธีแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ตรงประเด็น

สุนิษา
สุนิษา
Written by: 04.06.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 04.06.2022

นางสาวพัทธนันท์
นางสาวพัทธนันท์
Written by: 04.06.2022

ได้เรียนรู้วิธีการการรับมือกับความเครียดและสามารถนำไปใช้และบอกต่อบุคคลอื่น

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 04.06.2022

เรียนรู้วิธีการจัดการความเครียด

วรางคณา
วรางคณา
Written by: 04.06.2022

นางเรณู
นางเรณู
Written by: 04.06.2022

ดีมาก