คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 04.06.2022

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 04.06.2022

ขอแนวทางการจัดการชั้นเรียน...ขอบคุณค่ะ

รำไพ
รำไพ
Written by: 04.06.2022

ขอบคุณความรู้ทำให้คลายเคลียด

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 04.06.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 04.06.2022

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 04.06.2022

ขวัญตา
ขวัญตา
Written by: 04.06.2022

วิธีการกำจัดควาทเครียด

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 04.06.2022

สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อลดความเครียดของตัวเองได้

นางวราภรณ์
นางวราภรณ์
Written by: 04.06.2022

นางสาวเครือรัตน์
นางสาวเครือรัตน์
Written by: 04.06.2022

นางปิยะมาศ
นางปิยะมาศ
Written by: 04.06.2022

สภาวะความเครียด ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ส่งผลต่อการทำงาน ควรหาวิธีการแก้ไขโดยด่วน

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 04.06.2022

การแก้ปัญหาความเครียด

เปมิกา
เปมิกา
Written by: 04.06.2022

ดี

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 04.06.2022

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 04.06.2022

ได้รับควาทรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณฐภณ
ณฐภณ
Written by: 04.06.2022

ได้รับโยตรงเพราะต้องนำไปประบใช้

JJ
JJ
Written by: 04.06.2022

ดี

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 04.06.2022

พึงพอใจมาก

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 04.06.2022

นายธนศิษฏ์
นายธนศิษฏ์
Written by: 04.06.2022

เข้าใจจิตใจตัวเองมากขึ้น