ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เยาวมาลย์
เยาวมาลย์
Written by: 19.03.2022

ได้ข้อมูลทันสมัยน่าสนใจ

รัตนา
รัตนา
Written by: 19.03.2022

เสา
เสา
Written by: 19.03.2022

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 19.03.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 19.03.2022

รับความรู้ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการนำไปใช้กับนักเรียน

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 19.03.2022

-

ปี
ปี
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในรูปแบบการสอนได้ดี

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 19.03.2022

กรณิศ
กรณิศ
Written by: 19.03.2022

Aphatsara
Aphatsara
Written by: 19.03.2022

Ulaiporn
Ulaiporn
Written by: 19.03.2022

เรียนรู้วิธีการวัดผลประเมินแบบใหม่

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 19.03.2022

จารี
จารี
Written by: 19.03.2022

จุฑาภรณ์
จุฑาภรณ์
Written by: 19.03.2022

พิมพร
พิมพร
Written by: 19.03.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 19.03.2022

รุ่งนภา
รุ่งนภา
Written by: 19.03.2022

Pattararinya
Pattararinya
Written by: 19.03.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 19.03.2022

ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
Written by: 19.03.2022