ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ธัญวลัย
ธัญวลัย
Written by: 19.03.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 19.03.2022

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

กชนิภา
กชนิภา
Written by: 19.03.2022

นิตยา
นิตยา
Written by: 19.03.2022

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 19.03.2022

สามารถนำใช้และปรับปรุ่งได้ดี

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 19.03.2022

สนุก ได้ความรู้

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 19.03.2022

ยทืย
ยทืย
Written by: 19.03.2022

สุพรรณี
สุพรรณี
Written by: 19.03.2022

นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวพัชราภรณ์
Written by: 19.03.2022

ดีมากๆ

คงสิทธิ์
คงสิทธิ์
Written by: 19.03.2022

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 19.03.2022

เครื่องมือการเรียนรู้ในห้องเรียนที่น่าสนใจ

Muhammadsukree
Muhammadsukree
Written by: 19.03.2022

การใช้งานflipgrid

วาสนา
วาสนา
Written by: 19.03.2022

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

นางสาวชลธิชา
นางสาวชลธิชา
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้มากมาย

นนทพร
นนทพร
Written by: 19.03.2022

ได้ความรู้ในเรื่องประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

นางสุทินา
นางสุทินา
Written by: 19.03.2022

WNP
WNP
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ในด้านการวัดและประเมินเพิ่มเติม

ปิ่นนรี
ปิ่นนรี
Written by: 19.03.2022

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 19.03.2022