ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Piyajit
Piyajit
Written by: 19.03.2022

จันทกานต์
จันทกานต์
Written by: 19.03.2022

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 19.03.2022

นายสัจจานนท์
นายสัจจานนท์
Written by: 19.03.2022

กาญจนารัติ
กาญจนารัติ
Written by: 19.03.2022

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 19.03.2022

กัญญา
กัญญา
Written by: 19.03.2022

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 19.03.2022

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 19.03.2022

ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้

นางสาวตอยยีบะห์
นางสาวตอยยีบะห์
Written by: 19.03.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 19.03.2022

นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานที่กำลังทำจริงได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
Written by: 19.03.2022

กัญรัศ
กัญรัศ
Written by: 19.03.2022

วารุณี
วารุณี
Written by: 19.03.2022

กานต์ธิดา
กานต์ธิดา
Written by: 19.03.2022

นางสาวสุพัฒิดา
นางสาวสุพัฒิดา
Written by: 19.03.2022

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 19.03.2022

มุกดาวรรณ
มุกดาวรรณ
Written by: 19.03.2022

ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Flipgrid และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 19.03.2022

น.ส.สุชาดา
น.ส.สุชาดา
Written by: 19.03.2022