เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Wannapha
Wannapha
Written by: 23.10.2021

รู้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย

Santiphap
Santiphap
Written by: 23.10.2021

การสร้างนวัตกรรม​การสอนสำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขวัญฤทัย
ขวัญฤทัย
Written by: 23.10.2021

-

นายสุวัฒน์
นายสุวัฒน์
Written by: 23.10.2021

How to use different assessment tools for online teaching.

ไพลิน
ไพลิน
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้ใหม่ไปเพิ่มขึ้น

Wisoot
Wisoot
Written by: 23.10.2021

เอาไปใช้ในการสอนออนไลน์

นันทยา
นันทยา
Written by: 23.10.2021

ทันสมัย มีประโยชน์

นางสาวซัลมา
นางสาวซัลมา
Written by: 23.10.2021

การประเมินต่างๆ

Warawun
Warawun
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้เครื่องมือในการประเมินหลากหลาย

นางสาววนิดา
นางสาววนิดา
Written by: 23.10.2021

สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 23.10.2021

เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆในการสอนออนไลน์

สุภา
สุภา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้มากขึ้น

นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวสุรีรัตน์
Written by: 23.10.2021

นำโปรแกรมต่างไปประยุกต์ใช้

Nana
Nana
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินออนไลน์ ให้สามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการวัด

พิมพ์ลภัส
พิมพ์ลภัส
Written by: 23.10.2021

พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ

นางสาวมณีรัตนา
นางสาวมณีรัตนา
Written by: 23.10.2021

ขอบคุณวิทยากรค่ะ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เพิ่มมากๆค่ะ

สีนวล
สีนวล
Written by: 23.10.2021

ได้แนวทางในการเลือกเครื่องมือมาใช้ในการประเมินและจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 23.10.2021

การใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์มาใช้งานจริง

สุดารัตน์
สุดารัตน์
Written by: 23.10.2021