เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายรณภูมิ
นายรณภูมิ
Written by: 04.03.2023

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 04.03.2023

เป็นเรื่องที่น่าสนใจนำไปใช้ได้จริงๆ คืะ

สุทธิดา
สุทธิดา
Written by: 04.03.2023

การสร้างความสนุกให้แก่ผู้เรียน

นางสาวรอชาดา
นางสาวรอชาดา
Written by: 04.03.2023

รู้ถึงกิจกรรมในการทบทวนบทเรียนก่อนสอบ

TramGang
TramGang
Written by: 04.03.2023

การสร้างสิ่งกระตุ้นนักเรียน

นางสาวสมเด็ด
นางสาวสมเด็ด
Written by: 04.03.2023

สื่อเกม

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 04.03.2023

การใช้เกมเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาวคามีซะห์
นางสาวคามีซะห์
Written by: 04.03.2023

มากที่สุด

นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพิมพ์พร
Written by: 04.03.2023

จตุพร
จตุพร
Written by: 04.03.2023

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 04.03.2023

เทคนิคเกม

นพวรรณ
นพวรรณ
Written by: 04.03.2023

นำไปปรับใช้ได้

นางสาวรัศมี
นางสาวรัศมี
Written by: 04.03.2023

นางบังอร
นางบังอร
Written by: 04.03.2023

ได้รับความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

เทียนฤทัย
เทียนฤทัย
Written by: 04.03.2023

ขอขอบคุณทีมงานและวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้และความสนุกสนานวันนี้

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 04.03.2023

นำเกมไปใช้ร่วมในการจัดการเรียนการสอน

มยุรี
มยุรี
Written by: 04.03.2023

Korkanok
Korkanok
Written by: 04.03.2023

เครื่องมือสร้างเกมที่เหมาะสม

KruPeemai
KruPeemai
Written by: 04.03.2023

สนุกและเข้าใจง่ายค่ะ

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 04.03.2023

สามารถนำมาใช้ได้จริง