เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Aurucha
Aurucha
Written by: 04.03.2023

นายอภิชาติ
นายอภิชาติ
Written by: 04.03.2023

KruKlang
KruKlang
Written by: 04.03.2023

เกษราภรณ์
เกษราภรณ์
Written by: 04.03.2023

วิทยากรมีความน่ารักและพูดน่าสนใจมากค่ะ

Kaew
Kaew
Written by: 04.03.2023

เครื่องมือในการทบทวนก่อนสอบนักเรียน 1.Kahoolawe 2.Mentimeter 3.Quizizz 4.Powerpoint

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 04.03.2023

นายธีระวิทย์
นายธีระวิทย์
Written by: 04.03.2023

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 04.03.2023

สนุกสนานนำไปใช้ได้

อัญชนา
อัญชนา
Written by: 04.03.2023

ได้เทคนิคในการเตรียมนักเรียนก่อนการสอบหลากหลาย ทั้งเกม สื่อทำมือ สื่อออนไลน์ และได้เรียนรู้การสร้างสื่อที่ทำไม่ยากจากวิทยากรทั้งสองท่าน

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 04.03.2023

นางสาวปานชนก
นางสาวปานชนก
Written by: 04.03.2023

🙏🥰

นางณฐิญา
นางณฐิญา
Written by: 04.03.2023

Krunok
Krunok
Written by: 04.03.2023

วิธีการใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Aminah
Aminah
Written by: 04.03.2023

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 04.03.2023

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 04.03.2023

นำรูปและวิธีการไปใช้ต่อยอดต่อไป

วาทินี
วาทินี
Written by: 04.03.2023

ได้ทริดดีๆที่สามารถไปใช้ในการเรียนการสอน

Rungnapha
Rungnapha
Written by: 04.03.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการใช้ประโยชน์จากเกมให้เหมาะสม

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 04.03.2023

Kruawan
Kruawan
Written by: 04.03.2023