เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุพิดา
นางสาวสุพิดา
Written by: 04.03.2023

นางสาวสาวิกา
นางสาวสาวิกา
Written by: 04.03.2023

นางสาวรศนา
นางสาวรศนา
Written by: 04.03.2023

Thatsanee
Thatsanee
Written by: 04.03.2023

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 04.03.2023

นายภูวนาจ
นายภูวนาจ
Written by: 04.03.2023

ดีมาก

นางกนกกาญจน์
นางกนกกาญจน์
Written by: 04.03.2023

วุฒิชัย
วุฒิชัย
Written by: 04.03.2023

ธัญญารัตน์
ธัญญารัตน์
Written by: 04.03.2023

การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเทคนิคใหม่ๆ การใช้สื่อทำมือง่ายๆ แต่ได้ผลดี