เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 04.03.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 04.03.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 04.03.2023

ชญารัตน์
ชญารัตน์
Written by: 04.03.2023

นนทิยา
นนทิยา
Written by: 04.03.2023

ธนัญญา
ธนัญญา
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้ที่หลากหลาย

วิไลลักษณ์
วิไลลักษณ์
Written by: 04.03.2023

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

หทัยรัตน์
หทัยรัตน์
Written by: 04.03.2023

การพลิกแพลงสื่อ การจัดทำสื่อการสอนเพื่อใช้บูรณาการในหลากหลายวิชา

นางสาววรัญญา
นางสาววรัญญา
Written by: 04.03.2023

นางสาวพิมพกานต์
นางสาวพิมพกานต์
Written by: 04.03.2023

นางสาวธิภาภรณ์
นางสาวธิภาภรณ์
Written by: 04.03.2023

วธูเนตร
วธูเนตร
Written by: 04.03.2023

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 04.03.2023

ดีมาก

อารยา
อารยา
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้เพิ่มเติม

ปัทมา
ปัทมา
Written by: 04.03.2023

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 04.03.2023

ประสบการณ์ตรงในด้านการจัดกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ใช้เกมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

พณชัย
พณชัย
Written by: 04.03.2023

พรสุดา
พรสุดา
Written by: 04.03.2023

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 04.03.2023

สนุกสนาน มีสาระ

นางสาวฟาตีฮะห์
นางสาวฟาตีฮะห์
Written by: 04.03.2023