เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวพัชรี
นางสาวพัชรี
Written by: 04.03.2023

ได้รับเทคนิคการสอนการเตรียมตัวสอบ

นางสาวสร้อยสุดา
นางสาวสร้อยสุดา
Written by: 04.03.2023

ได้เรียนรู้เทคนิคดีๆ

Kook
Kook
Written by: 04.03.2023

ดีมากค่ะ

ณัฐมล
ณัฐมล
Written by: 04.03.2023

นางสาวเกษราภรณ์
นางสาวเกษราภรณ์
Written by: 04.03.2023

ดีมากค่ะ

ปิ่นประดับ
ปิ่นประดับ
Written by: 04.03.2023

Angkana
Angkana
Written by: 04.03.2023

ได้รู้เทคนิคและวิธีการนำเกมต่างๆมาใช้ทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนก่อนสอบ

นางสาวศิรประภา
นางสาวศิรประภา
Written by: 04.03.2023

Wijitta
Wijitta
Written by: 04.03.2023

-

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 04.03.2023

-

นางสาววันจันทร์
นางสาววันจันทร์
Written by: 04.03.2023

Kanokkarn
Kanokkarn
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้ แนวทางในการทำข้อสอบ

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
Written by: 04.03.2023

อ้อย
อ้อย
Written by: 04.03.2023

การใช้เกมในการเรียนการสอน

ดวงนภัทร
ดวงนภัทร
Written by: 04.03.2023

เทคนิคเรื่องเกมค่ะ

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้เพิ่มเติม

นายวรกาย
นายวรกาย
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้เกี่ยวกับ Trick&Tipในการเตรียมตัวสอบ

สิตานัน
สิตานัน
Written by: 04.03.2023

นางสาวพัทธวรรณ
นางสาวพัทธวรรณ
Written by: 04.03.2023

ว่าที่ร้อยตรีหญิงไอรดา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงไอรดา
Written by: 04.03.2023

การใช้เกมในการออกแบบกิจกรรมการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน