เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

JaZ
JaZ
Written by: 04.03.2023

สนุก น่าสนใจ ปรับใช้กับ น.ร.

นางนิภาพรรณ
นางนิภาพรรณ
Written by: 04.03.2023

ระพีพรรณ
ระพีพรรณ
Written by: 04.03.2023

นายสุรเดช
นายสุรเดช
Written by: 04.03.2023

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 04.03.2023

นางนิภาจิตร
นางนิภาจิตร
Written by: 04.03.2023

คุณัญญา
คุณัญญา
Written by: 04.03.2023

รู้จักแอพพลิเคชั่นที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนค่ะ

อุ้ย
อุ้ย
Written by: 04.03.2023

Manitsara
Manitsara
Written by: 04.03.2023

วันนี้สนุกค่ะ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ดำเนินเรื่องแบบลื่นไหลมาก ฟังเพลินมากค่ะ ได้แนวคิดต่อยอดในการพัฒนาสื่อเกมที่ส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในหลากหลายรูปแบบ ชอบค่ะ ขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่านและทีมงานทุกท่านมากค่ะ..

KruVenus
KruVenus
Written by: 04.03.2023

Punrada
Punrada
Written by: 04.03.2023

ได้รับเทคนิคที่สามารถนำไปปรับการเรียนการสอนได้อย่างมาก

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 04.03.2023

แอน
แอน
Written by: 04.03.2023

พิบูลย์
พิบูลย์
Written by: 04.03.2023

วิธีการสอน

นางสาวณัฐพร
นางสาวณัฐพร
Written by: 04.03.2023

นางสาวติณณา
นางสาวติณณา
Written by: 04.03.2023

สร้างเกมเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 04.03.2023

สามารถนำเกมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มากขึ้น

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 04.03.2023

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 04.03.2023

นางมยุรี
นางมยุรี
Written by: 04.03.2023

ประสบการณ์ใหม่ที่ดีค่ะ