เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 04.03.2023

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 04.03.2023

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 04.03.2023

ดีมากเลยค่ะ

หงส์
หงส์
Written by: 04.03.2023

ครู 2 ท่านที่มานำเสนอ trick ดีงามมากค่ะ ได้เนื้อหา สาระ เครื่องมือ energy ดี

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 04.03.2023

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 04.03.2023

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 04.03.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 04.03.2023

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 04.03.2023

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 04.03.2023

การนำเกมไปใช้ทบทวนบทเรียน

Suneerat
Suneerat
Written by: 04.03.2023

นางสาวณิชกมล
นางสาวณิชกมล
Written by: 04.03.2023

กระบวนการสอนในแบบทบทวนบทเรียนในรูปแบบต่างๆ เกม ซึ่งจะสามารถช่วยในการกระตุ่นการสนใจของนักเรียน

PrMin
PrMin
Written by: 04.03.2023

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 04.03.2023

สื่อการสอนรูปแบบต่างๆ

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 04.03.2023

ได้เทคนิคในการทำให้นักเรียนสนุกแบบแฝงความรู้อย่างไม่น่าเบื่อ

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 04.03.2023

-

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 04.03.2023

สนุก

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 04.03.2023

สนุก

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้และสนุกด้วยค่ะ

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 04.03.2023