เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

WNP
WNP
Written by: 04.03.2023

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 04.03.2023

ออกแบบเกมเพื่อใช้สรุปบทเรียน

นางสาววิภาวรรณ
นางสาววิภาวรรณ
Written by: 04.03.2023

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 04.03.2023

เกมกับการทบทวนบทเรียน

วิไลวรรณ
วิไลวรรณ
Written by: 04.03.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 04.03.2023

เกมส์เพื่อการเรียนการสอน

ธนธรณ์
ธนธรณ์
Written by: 04.03.2023

ปรับใช้ในการเรียนการสอน

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 04.03.2023

จารี
จารี
Written by: 04.03.2023

เกม

Krumariem
Krumariem
Written by: 04.03.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 04.03.2023

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 04.03.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 04.03.2023

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 04.03.2023

เป็นประโยชน์มากค่ะ

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 04.03.2023

เอมอร
เอมอร
Written by: 04.03.2023

mix
mix
Written by: 04.03.2023

ปี
ปี
Written by: 04.03.2023

ทำให้ได้รับความรู้ นำไปปรับใช้สอนได้

ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
Written by: 04.03.2023

เพิ่มทักษะการตบมือ

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 04.03.2023