เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 04.03.2023

มาอีกนคะ

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 04.03.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 04.03.2023

ได้รับความรู้มาประยุกต์ใช้ค่ะ

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 04.03.2023

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 04.03.2023

Piyajit
Piyajit
Written by: 04.03.2023

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 04.03.2023

ได้เทคนิคในการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจและได้รู้จักเครื่องมือในการทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมนักเรียนก่อนสอบให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 04.03.2023

ทุกหลักสูตร นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

นายเอกชัย
นายเอกชัย
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้มากและอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกครับ

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 04.03.2023

มีเทคนิค​บางอย่างน่าสนใจ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 04.03.2023

Jirayu
Jirayu
Written by: 04.03.2023

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 04.03.2023

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 04.03.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 04.03.2023

ใช้พัฒนาฝึกการจำที่คงทน

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 04.03.2023

ศิริเพ็ญ
ศิริเพ็ญ
Written by: 04.03.2023

สีนวล
สีนวล
Written by: 04.03.2023

ดีมาก

Alisa
Alisa
Written by: 04.03.2023

การใช้เกมในการจัดการเรียนการสอน

Krupra
Krupra
Written by: 04.03.2023

การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน