Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

[email protected] https://www.starfishmaker.org

Workshops (5)

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
July 4th, 2020 https://web.facebook.com/groups/starfish.eef/ 13:30 - 14:30

PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 10 หัวข้อ “แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน” ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:30 - 14:30 น. ผ่านการถอดประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาของโค้ชจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ใน 9 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการทำ PLC ในเดือนกรกฏาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ธิติ ธีระเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ปรึกษาโครงการสตาร์ฟิชแมคเกอร์ และ Trainer Coach จากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

Starfish Academy
Starfish Academy
May 30th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการปิดภาคเรียนที่ยาวนาน เมื่อเด็กต้องอยู่บ้านแล้วจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างไร ? ชวนทุกท่านรับชม PLC HAPPY HOUR LIVE ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21" 📌พบกันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 13:30 - 14:30 น. นะคะ โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/starfish.eef/ และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Plc Happy Hour Live ครั้งที่ 8 https://forms.gle/sxtdmM3HrSdzBMvCA #starfishacademy #กสศ #HomebasedLearning #ทักษะศตวรรษที่21 #โควิด19 #Learningbox #หยุดอยู่บ้านไม่หยุดเรียนรู้ #การศึกษาไทย #การจัดการเรียนรู้

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

Starfish Academy
Starfish Academy
April 25th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

เตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้บริหารในโรงเรียนบ้านปลาดาว และครูผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 📅ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ⏰ เวลา 13:30 - 14:30 น. 📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TcEELDgEz5F1XisJ9 และสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/starfish.eef/ และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ #Starfishacademy #กสศ. #แนวการสอน #เทคโนโลยี #โควิด19

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
March 28th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

พบกับ PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 5 🖐 ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน” 👉โดยครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและครูผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น TPACK Model กับการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างเครื่องมือและกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิชาและระดับชั้นต่างๆ และสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page ของ Starfish Academy #starfishacademy #PLC #พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ #กสศ.