ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

Starfish Academy
Starfish Academy 487 views • 6 วันที่แล้ว
ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

การตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงฯ PA รายปี เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป้าหมายของการตั้งคณะกรรมการ #เน้นที่การประเมินเพื่อพัฒนา ซึ่งต้องการบุคคลที่สามารถช่วยผู้บริหารในการมาเป็นโค้ช มาเป็นร่วมทำ PLC และมาร่วมสร้างกระบวนการพัฒนาร่วมกันได้ 

มาดูกันว่า 4 Checklist ที่ควรคำนึงถึงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ควรจะต้องมีอะไรบ้าง ?

Checklist 1 ผู้บริหารควรคำนึงถึง ‘ความสามารถในการมีส่วนร่วม’ ของผู้ที่จะถูกแต่งตั้ง 

 • มีส่วนร่วมกับเราอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • สามารถมาพบปะ พูดคุยกันได้ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 
 • มีการแบ่งปันเวลาให้กันอย่างมีคุณภาพ ปรึกษาหารือกันได้ 

*ไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน แต่บุคคลนั้นคือผู้ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยกันเหลือซึ่งกันและกันได้เสมอ

เพราะถ้าหากผู้ที่ถูกแต่งตั้งไม่สามารถเข้ามาส่วนร่วม หรือไม่มีเวลาในการที่จะมาดูห้องเรียน หรือไม่เคยเห็นห้องเรียนเลย ก็อาจจะไม่สามารถช่วยผู้บริหารประเมินการพัฒนาของคุณครูได้

Checklist 2 ผู้บริหารควรคำนึงถึง ‘ความสัมพันธ์’ ของผู้ที่จะถูกแต่งตั้งกับโรงเรียน หรือชุมชน 

 • มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of belonging) กับโรงเรียนหรือชุมชนของเรา 
 • มีความรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญกับโรงเรียน หรือชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งพาของชุมชนได้ 
 • มีความเชื่อใจให้กันและกัน (Trust) ไม่จ้องจับผิด
 • มีความเชื่อ มีความศรัทธาในโรงเรียน หรือชุมชน 

ความสัมพันธ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นความสัมพันธ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ถูกแต่งตั้งจะต้องเข้าใจบริบทของชุมชน เข้าใจบริบทของห้องเรียนที่คุณครูอยากพัฒนา ไม่ใช่ว่าจะเอาใครก็ได้มาประเมินโรงเรียนทั้งที่ไม่ได้มีความเข้าใจบริบทของโรงเรียน อาจทำให้การประเมินนั้นเป็นการ ‘จ้องจับผิด’ แทน มีแต่คำแนะนำให้ทำหลาย ๆ อย่างอย่างไม่ถูกจุด

อีกทั้ง ถ้าการประเมินมาจากฐานคิดของการเข้าใจบริบทชุมชนแล้ว จะทำให้การประเมินนั้นเป็นไปเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาห้องเรียน พัฒนาเด็ก และเป็นการประเมินอย่างตรงจุด

Checklist 3 ผู้บริหารคำนึกถึง ‘วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ’ ต่อโรงเรียนและชุมชนของผู้จะถูกแต่งตั้ง 

 • มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ  
 • มีความเข้าใจในบริบท และปัญหาของโรงเรียน

จะต่อเนื่องกับข้อที่ 2 หากผู้ถูกแต่งตั้งไม่เข้าใจ หรือไม่เคยมีส่วนร่วมในการออกแบบ และรับฟังว่าโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายอย่างไร ผู้นั้นก็อาจจะมีแว่นตาในการประเมินที่หลุดกรอบจากเป้าหมายของโรงเรียน 

เพราะฉะนั้นผู้ถูกแต่งตั้ง ควรมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน อาจจะไม่ต้องรู้ในรายละเอียดมาก แต่รู้ว่าโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาไปในทิศทางไหน ประเด็นท้าทายของคุณครูต้องการจะแก้ไขเรื่องอะไร แล้วมันตรงกับทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนหรือเปล่า เป็นต้น

Checklist 4 ผู้บริหารควรคำนึงถึง ‘บทบาทหน้าที่’ ของผู้ที่จะถูกแต่งตั้ง 

 • บุคคลที่จะถูกแต่งตั้ง ได้ทำบางอย่างหรือมีบทบาทบางในชุมชน หรือโรงเรียนของเราอย่างชัดเจน เช่น มีการร่วมกันทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน หรือมีความเข้าใจเรื่องการประเมินนี้เป็นไปเพื่อการพัฒนาห้องเรียน

บทบาทหน้าที่ในที่นี้ อาจจะเป็นได้ทั้งบทบาทก่อนที่จะถูกแต่งตั้ง และหลังจากการแต่งตั้งแล้ว เพราะการที่ผู้บริหารสังเกตว่า ผู้ถูกแต่งตั้งมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนที่ชัดเจน เช่น เคยช่วยเหลือชุมชนในด้านใดบ้าง เคยทำโครงการพัฒนาด้านการศึกษามาก่อนหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดนึงได้ว่า เขามีประสบการณ์ และมีทักษะเพียงพอในการมาช่วยทำหน้าที่เป็น ‘ทีม’ ทำงานของโรงเรียน 

ส่วนการให้บทบาทหลังการแต่งตั้ง เช่น การสละเวลามาร่วมกันเป็นโค้ชของโรงเรียน หรือการมอบหมายหน้าที่ให้เป็นเพื่อน Buddy กับครู จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูและผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้มาประเมิน เมื่อมีปัญหาก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงที

อ้างอิงจาก

West, R. E. & Williams, G. (2018). I don’t think that word means what you think it means: A proposed framework for defining learning communities. Educational Technology Research and Development

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3570 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4385 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2507 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
681 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
525 views • 8 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
823 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง