สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน

Starfish Academy
Starfish Academy 2416 views • 1 ปีที่แล้ว
สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ต้องเริ่มจากการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันและเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยมุ่งผลลัพธ์ให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น นำไปสู่พัฒนาการและการเจริญเติบโตที่สมวัย มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันสุขภาพสู่ความมั่นคงทางภาวะโภชนาการในเด็กไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ (Best Practice) และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ และจากสภาวะเศรษฐกิจโรงเรียนจึงได้มีการใช้รูปแบบโครงการอาหารกลางวันแบบจ้างเหมาปรุงสำเร็จ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ “YUMMY Model” ผ่านกระบวนการ PDCA การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะทำงานและผู้ปกครอง การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบอาหารในการจัดเมนูตามที่กำหนดใน TOR  (คุณลักษณะเฉพาะ) และการควบคุมอาหารให้ตรงกับปริมาณในโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มต้นจากการดำเนินงานการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) การดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุทุกภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) ประชุมคณะกรรมการเพื่อตกลงคัดเลือกเมนูอาหารใน Thai School Lunch จัดทำเมนูในโปรแกรม Thai School Lunch สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร จัดทำป้ายเมนูอาหารประจำวัน ผู้รับเหมารับรายละเอียดเมนูอาหาร Thai School Lunch และเสนอราคาต่อคณะกรรมการพัสดุ จัดทำสัญญาจ้างเหมา จัดทำบันทึกตกลงจ้าง บันทึกข้อความรายงานขอจ้างเหมา บันทึกข้อความรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ใบสั่งจ้าง ผู้ประกอบการจัดทำอาหารตามเมนู Thai School Lunch และการตรวจรับรายวัน ทั้งนี้ โรงเรียนได้กำหนดสัดส่วนอาหารตามรูปแบบพีระมิดอาหารในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม

จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสุขภาพของนักเรียน คือการให้ความสำคัญในด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานและสามารถต่อยอดไปยังการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานการเติมเต็มความรู้เท่าทันอาหารและสุขภาพ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com

ผอ.สายรุ่ง พุทธา 

ครูกรรณิกา หามา

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จ.สมุทรสาคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

การเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง ประเภทการออกกำลังกา ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1559 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาสุขภาวะกาย

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาสุขภาวะกาย
Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะกาย

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1600 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1011 ผู้เรียน

Related Videos

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45
โรงเรียนบ้านปลาดาว

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนบ้านปลาดาว
254 views • 4 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
44 views • 4 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]