สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน

Starfish Academy
Starfish Academy 133 views • 14 วันที่แล้ว
สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ต้องเริ่มจากการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันและเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยมุ่งผลลัพธ์ให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น นำไปสู่พัฒนาการและการเจริญเติบโตที่สมวัย มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันสุขภาพสู่ความมั่นคงทางภาวะโภชนาการในเด็กไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ (Best Practice) และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ และจากสภาวะเศรษฐกิจโรงเรียนจึงได้มีการใช้รูปแบบโครงการอาหารกลางวันแบบจ้างเหมาปรุงสำเร็จ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ “YUMMY Model” ผ่านกระบวนการ PDCA การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะทำงานและผู้ปกครอง การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบอาหารในการจัดเมนูตามที่กำหนดใน TOR  (คุณลักษณะเฉพาะ) และการควบคุมอาหารให้ตรงกับปริมาณในโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มต้นจากการดำเนินงานการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) การดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุทุกภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) ประชุมคณะกรรมการเพื่อตกลงคัดเลือกเมนูอาหารใน Thai School Lunch จัดทำเมนูในโปรแกรม Thai School Lunch สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร จัดทำป้ายเมนูอาหารประจำวัน ผู้รับเหมารับรายละเอียดเมนูอาหาร Thai School Lunch และเสนอราคาต่อคณะกรรมการพัสดุ จัดทำสัญญาจ้างเหมา จัดทำบันทึกตกลงจ้าง บันทึกข้อความรายงานขอจ้างเหมา บันทึกข้อความรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ใบสั่งจ้าง ผู้ประกอบการจัดทำอาหารตามเมนู Thai School Lunch และการตรวจรับรายวัน ทั้งนี้ โรงเรียนได้กำหนดสัดส่วนอาหารตามรูปแบบพีระมิดอาหารในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม

จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสุขภาพของนักเรียน คือการให้ความสำคัญในด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานและสามารถต่อยอดไปยังการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานการเติมเต็มความรู้เท่าทันอาหารและสุขภาพ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com

ผอ.สายรุ่ง พุทธา 

ครูกรรณิกา หามา

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จ.สมุทรสาคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาสุขภาวะกาย

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาสุขภาวะกาย
Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะกาย

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาสุขภาวะจิต

เรามักคิดว่าเด็กจะมีความสุข และไม่เครียดอะไร ใครจะรู้ เด็กก็มีช่วงที่ไม่มีความสุขและมีปัญหาเหมือนกัน คอร์สนี้จะทำให้ผู้ใหญ่ ได้หั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาสุขภาวะจิต
Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะจิต

Starfish Academy
Home School
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1324 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาวะครู

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงต้องดูแลตนเองและหาวิธีคลายเครียด เพื่อให้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาวะครู
Starfish Academy

การดูแลสุขภาวะครู

Starfish Academy

Related Videos

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45
โรงเรียนบ้านปลาดาว

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนบ้านปลาดาว
236 views • 2 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
06:52
Starfish Academy

4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย

Starfish Academy
134 views • 11 เดือนที่แล้ว
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
44 views • 2 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]