PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"

Starfish Academy
Starfish Academy 690 views • 1 ปีที่แล้ว
PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"

PLC Happy Hour Live Special  โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง หัวข้อ “รวมพลคนชอบแชร์”

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบนั้น ผู้บริหาร คุณครู นักการศึกษา ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน    จะต้องร่วมมือกันในเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนทั้งระบบในการปรับกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตั้งเป้าหมาย แนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อน ให้การบริหารจัดการศึกษาดำเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน  ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 

บทบาทของนักเรียน คุณครูได้ให้นักเรียนเรียนได้ลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทำการทำกิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ    ไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจและมีความสุขในการเรียนโดยใช้กระบวนการของกระบวนการ STEAM Design Process เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านการทำ คือขั้นที่ 1 การตั้งคำถาม (ASK) ขั้นที่ 2 ขั้นจินตนาการ (IMAGINE) ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนการทำงาน (PLAN) ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ (CREATE และขั้นที่ 5 ขั้นคิดสะท้อน และออกแบบใหม่ (REFLECT & REDESIGN) 

บทบาทของผู้ปกครอง โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนพัฒนาเด็ก ร่วมกับทางโรงเรียน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกิจกรรม โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการประเมินผลนักเรียน ติดต่อให้ข้อเสนอแนะข้อมูลต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมการทำบุญรตักบาตร กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียน เป็นต้น 

บทบาทของชุมชน ความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาโรงเรียน สนับสนุน อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาโรงเรียน  เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดการเรื่องอาหารกลางวัน การพัฒนาอาคารสถานที่ เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอาจจะยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการสถานศึกษา โดยผู้นำคือผู้ใหญ่บ้านจะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งบทบาทของผู้นำชุมชนมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเรียนรู้ การปฏิบัติตน และการประสบความสำเร็จในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น บทบาทของชุมชนในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียน มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างยั่งยืน

บทบาทของคุณครู ในการเรียนการสอนคุณครูจะมีบทบาทในการเป็นเป็นผู้นำโดยกำหนดประเด็นปัญหาให้นักเรียนหาวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการให้นักเรียนดำเนินการตามที่ครูวางแผนและออกแบบไว้ คุณครูจะลดบทบาทตนเองลง ทำให้นักเรียนมีบทบาทมากขึ้น หรือแม้แต่ให้คุณครูเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนโดยให้อิสระในทุกๆ ด้านกับนักเรียน ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้มากขึ้น ได้มีการวางแผน ออกแบบได้ด้วยตัวเอง เมื่อผลงานของนักเรียนออกมาก็จะได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง และความสำเร็จของกิจกรรมที่ตนเองได้ทำเสร็จแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนั้น จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21 ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

บทบาทของผู้บริหาร ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในทุกด้านของโรงเรียนให้เกิดความสำเร็จ มีความราบรื่น มีประสิทธิภาพเพื่อไปสู่เป้าหมาย ที่สำคัญจะต้องหาวิธีการพัฒนาคุณครูให้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆในการมาสอนนักเรียน ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครู เช่น เชิญผู้มีความรู้มาให้ความรู้ให้กับคุณครู หรือพาคุณครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนต่างๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับคุณครู เพื่อนำความรู้มาพัฒนานักเรียน โดยการใช้กระบวนการ STEAM Design Process เป็นเครื่องมือในการพัฒนา วางแผน จัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารจะต้องเตรียมสถานที่ หรือจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ STEAM Design Process ให้เกิดความสำเร็จนั่นเอง เพราะสิ่งสำคัญที่สุดจะต้อง 

1. ยึดหลักการมีส่วนร่วม  

2.จะยึดการทำงานเป็นทีม  

3. ยึดหลักมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นหลัก 

4.จะดำเนินการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการพัฒนาโรงเรียนล้วนมีความสำคัญ และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักเรียนเพื่อการประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น การพัฒนาโรงเรียนจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของการช่วยเหลือครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ผอ.ยงยุทธ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ครูรำพึง งามตา ครูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก

คุณเกษรินทร์ เป็งจันทร์  ผู้ปกครองนักเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวหอม ลายใส  นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คะ

คุณพัทรพล เขียวอัศวะ ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดบ้านม้า

ครูลลิตา ภักดีวานิช  ครูโรงเรียนวัดบ้านม้า

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1646 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1407 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
245 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
259 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
524 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
555 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา