Homeroom โฮมใจ

Starfish Academy
Starfish Academy 3484 views • 1 ปีที่แล้ว
Homeroom โฮมใจ

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นการจัดกิจกรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตัวเอง การเรียนรู้ทักษะชีวิต การให้ความรู้ข้อมูลทางการศึกษา อาชีพ และสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่า การ Homeroom เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่โรงเรียนนิยมใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ทั้งการเรียนและชีวิตทุกด้าน โดยมีผลการประเมินยืนยันถึงประโยชน์ของการใช้กิจกรรม ว่าสามารถช่วยลดปัญหา และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในแต่ละด้านดีขึ้น 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมโฮมรูมของโรงเรียนวัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความสำคัญ และนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

โรงเรียนวัดนางสาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมโฮมรูม

อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 40 นาทีหลังจากการทำกิจกรรมในช่วงเช้า หรืออย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพูดคุย สร้างความคุ้นเคยระหว่างครูประจำชั้นและเด็ก จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้ทันท่วงที ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรม Homeroom ของโรงเรียนภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ทำให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ จากกรณีตัวอย่าง นักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสบอุบัติเหตุและส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้ต้องใช้เวลานานในการรักษาตัวผนวกกับช่วงสถานการณ์โควิด นักเรียนไม่ได้เรียนหนังสือ อีกทั้งสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมทำให้ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ครูที่ปรึกษาและครูสายชั้นจึงได้ทำการวางแผน กำกับติดตาม พูดคุยกับผู้ปกครองในการดำเนินการขอเรียนชดเชย ซ่อมเสริมเวลาเรียนช่วงหลังเลิกเรียน และทำการสอบ โดยครูประจำชั้นได้ทำการประสานขอความร่วมมือคุณครูทุกรายวิชาในการแจกใบงาน ใบความรู้ และคลิปการสอนให้กับนักเรียน จนกระทั่งนักเรียนสามารถจบการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างโรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คาดว่าจะหมดโอกาสในการจบการศึกษาระดับมัธยมต้น อีกทั้งนักเรียนยังได้รับโอกาสในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อในรูปแบบทวิภาคีอีกด้วย

สำหรับกระบวนการในการจัดการโฮมรูมของโรงเรียน ดำเนินการโดยการเช็คชื่อนักเรียนในช่วงเช้าส่งต่อไปยังสายชั้น เพื่อทำการเช็คจำนวนนักเรียนมาเรียน ขาด ลา มาสาย หลังจากการเช็คสถิติ ครูประจำชั้นจะทำการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตราการของโรงเรียนในแต่ละกรณี เช่น กรณีนักเรียนขาดเรียน 3 วัน ครูจะดำเนินการติดต่อ พูดคุยกับผู้ปกครอง กรณี 5 วัน โรงเรียนจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และขาดเรียน 7 วัน โรงเรียนจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และติดตามโดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมโฮมรูมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโฮมรูมให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ 5 นาที การเล่าเรื่องสั้นก่อนการเรียน เปิดเพลงให้ฟัง คลิปวิดีโอ การใช้เกม กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน สนับสนุนทางด้านความรู้สึกทางใจของผู้เรียน และทำให้เด็กได้ซึมซับสิ่งที่ดีผ่านสื่อต่างๆ ได้

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ความสำคัญ และตระหนักในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม

โรงเรียนวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

เราเลือกอาชีพ? หรืออาชีพเลือกเรา? เราวัดคุณค่าของอาชีพจากอะไร การรู้จักอาชีพที่หลากหลาย อาชีพที่มีค่าตอบเเทนสูง อาชีพที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ
Starfish Academy

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

วัยรุ่น หากมีร่างกายที่สมส่วนย่อมทำให้มีสุขภาพดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะส่งผลร่างกายแข็งแร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

Starfish Academy

Related Videos

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
553 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
"ถาม"คือ"สอน"
04:30
Starfish Academy

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
138 views • 2 ปีที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1489 views • 3 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]