Homeroom โฮมใจ

Starfish Academy
Starfish Academy 317 views • 1 เดือนที่แล้ว
Homeroom โฮมใจ

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นการจัดกิจกรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตัวเอง การเรียนรู้ทักษะชีวิต การให้ความรู้ข้อมูลทางการศึกษา อาชีพ และสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่า การ Homeroom เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่โรงเรียนนิยมใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ทั้งการเรียนและชีวิตทุกด้าน โดยมีผลการประเมินยืนยันถึงประโยชน์ของการใช้กิจกรรม ว่าสามารถช่วยลดปัญหา และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในแต่ละด้านดีขึ้น 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมโฮมรูมของโรงเรียนวัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความสำคัญ และนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

โรงเรียนวัดนางสาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมโฮมรูม

อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 40 นาทีหลังจากการทำกิจกรรมในช่วงเช้า หรืออย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพูดคุย สร้างความคุ้นเคยระหว่างครูประจำชั้นและเด็ก จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้ทันท่วงที ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรม Homeroom ของโรงเรียนภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ทำให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ จากกรณีตัวอย่าง นักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสบอุบัติเหตุและส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้ต้องใช้เวลานานในการรักษาตัวผนวกกับช่วงสถานการณ์โควิด นักเรียนไม่ได้เรียนหนังสือ อีกทั้งสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมทำให้ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ครูที่ปรึกษาและครูสายชั้นจึงได้ทำการวางแผน กำกับติดตาม พูดคุยกับผู้ปกครองในการดำเนินการขอเรียนชดเชย ซ่อมเสริมเวลาเรียนช่วงหลังเลิกเรียน และทำการสอบ โดยครูประจำชั้นได้ทำการประสานขอความร่วมมือคุณครูทุกรายวิชาในการแจกใบงาน ใบความรู้ และคลิปการสอนให้กับนักเรียน จนกระทั่งนักเรียนสามารถจบการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างโรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คาดว่าจะหมดโอกาสในการจบการศึกษาระดับมัธยมต้น อีกทั้งนักเรียนยังได้รับโอกาสในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อในรูปแบบทวิภาคีอีกด้วย

สำหรับกระบวนการในการจัดการโฮมรูมของโรงเรียน ดำเนินการโดยการเช็คชื่อนักเรียนในช่วงเช้าส่งต่อไปยังสายชั้น เพื่อทำการเช็คจำนวนนักเรียนมาเรียน ขาด ลา มาสาย หลังจากการเช็คสถิติ ครูประจำชั้นจะทำการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตราการของโรงเรียนในแต่ละกรณี เช่น กรณีนักเรียนขาดเรียน 3 วัน ครูจะดำเนินการติดต่อ พูดคุยกับผู้ปกครอง กรณี 5 วัน โรงเรียนจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และขาดเรียน 7 วัน โรงเรียนจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และติดตามโดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมโฮมรูมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโฮมรูมให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ 5 นาที การเล่าเรื่องสั้นก่อนการเรียน เปิดเพลงให้ฟัง คลิปวิดีโอ การใช้เกม กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน สนับสนุนทางด้านความรู้สึกทางใจของผู้เรียน และทำให้เด็กได้ซึมซับสิ่งที่ดีผ่านสื่อต่างๆ ได้

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ความสำคัญ และตระหนักในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม

โรงเรียนวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
Starfish Academy

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Home-Based Learning
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณากา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

ทำความรู้จักกับคำว่า บูลลี่ (Bully) เข้าใจผลกระทบและรู้วิธีรับมือเมื่อถูกบูลลี่ ฝึกออกแบบกิจกรรมที่ช่วยป้องกันการบูลลี่ในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully
Starfish Academy

ห้องเรียนที่ป้องกันการ Bully

Starfish Academy
1612 ผู้เรียน

Related Videos

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
202 views • 7 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
"ถาม"คือ"สอน"
04:30
Starfish Academy

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
94 views • 1 ปีที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
823 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]