เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”

เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาในการวางมาตรการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน (Learning Loss Recovery)

ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ภาคการศึกษาทั่วโลก ที่ประสบผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้ความสนใจเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน (learning loss recovery) การที่ผู้เรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนรู้ที่บ้าน ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เหมือนอย่างเช่นการเรียนที่โรงเรียน 

ในประเทศไทยเองมีแผนในการที่จะให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ แต่เปิดเทอมครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน โรงเรียน และคุณครูต้องเตรียมแผนการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาเป็นรายบุคคล

ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญมาก คือ สมรรถนะ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และทักษะด้านอารมณ์และสังคม ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และเรียนรู้สิ่งที่มีความหมาย สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตส่วนตัว และการทำงานในโลกปัจจุบัน ที่มีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นอย่างมาก

ในการวางมาตรการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และหลายมิติ โดยในแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นย่อย ดังนี้

  1. การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ (Landscape Assessment) - การเรียนรู้ที่ถดถอย ข้อมูลครอบครัว ความต้องการพื้นฐาน เทคโนโลยี และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  2. การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Planning) - คณะทำงานของโรงเรียน ผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลา ความปลอดภัย ทรัพยากร งบประมาณ
  3. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development Support for Teachers) - ช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ หลักสูตร เครื่องมือครู การเรียนทางไกล
  4. การช่วยเหลือนักเรียน (Intervention and Support for Students) - การเรียนส่วนบุคคล การฝึกฝน อุปกรณ์การเรียน การสนับสนุนด้านสุขภาวะ การช่วยเหลือทางครอบครัว
  5. การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ (Monitoring and Invention Redesign) - การพัฒนา ผลตอบรับ การประเมิน

ในการวางแผน และดำเนินงานตามมาตรการที่วางไว้ ควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นและ การประเมินติดตามผลเป็นระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางให้เหมาะกับสถานการณ์ และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 

เปิดเทอมครั้งนี้อยากชวนโรงเรียน ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้ที่ถดถอย ให้หาให้เจอว่าเราต้องช่วยเติมเรื่องไหนให้กับนักเรียนของเราบ้าง มากกว่าที่จะสอนตามแผน และตามหลักสูตรโดยไม่ได้เอาพัฒนาการของนักเรียนเป็นที่ตั้ง

เรื่องนี้เป็นวาระหลัก ที่จะช่วยฉุดคุณภาพการศึกษา รวมถึงช่วยเหลือนักเรียน และครูให้มีสุขภาพวะที่ดีขึ้นในภาวะวิกฤตนี้


ดร. แพร นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)

การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจำกัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ชายขอบ ที่คุณครูเองก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยดีนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนอย่างจริง ...

21877 views 16.02.21
การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“คุณธรรมอัตลักษณ์ คือการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ให้นักเรียนรับรู้ และมีความเป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้คือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเมื่อเข้าสู่เทอมที่ 2 สิ่งที่คณะทำงานติดตามอยากรู้คงจะหนีไม่พ้น ...

625 views 03.09.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"
“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”

“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”

Starfish Academy
Starfish Academy

เวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”จากแถลงการณ์ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 12 นโยบาย การจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน ข้อที่ 1 การปรั ...

468 views 15.10.21
“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”