เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”

เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาในการวางมาตรการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน (Learning Loss Recovery)

ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ภาคการศึกษาทั่วโลก ที่ประสบผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้ความสนใจเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน (learning loss recovery) การที่ผู้เรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนรู้ที่บ้าน ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เหมือนอย่างเช่นการเรียนที่โรงเรียน 

ในประเทศไทยเองมีแผนในการที่จะให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ แต่เปิดเทอมครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน โรงเรียน และคุณครูต้องเตรียมแผนการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาเป็นรายบุคคล

ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญมาก คือ สมรรถนะ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และทักษะด้านอารมณ์และสังคม ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และเรียนรู้สิ่งที่มีความหมาย สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตส่วนตัว และการทำงานในโลกปัจจุบัน ที่มีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นอย่างมาก

ในการวางมาตรการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และหลายมิติ โดยในแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นย่อย ดังนี้

  1. การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ (Landscape Assessment) - การเรียนรู้ที่ถดถอย ข้อมูลครอบครัว ความต้องการพื้นฐาน เทคโนโลยี และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  2. การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Planning) - คณะทำงานของโรงเรียน ผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลา ความปลอดภัย ทรัพยากร งบประมาณ
  3. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development Support for Teachers) - ช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ หลักสูตร เครื่องมือครู การเรียนทางไกล
  4. การช่วยเหลือนักเรียน (Intervention and Support for Students) - การเรียนส่วนบุคคล การฝึกฝน อุปกรณ์การเรียน การสนับสนุนด้านสุขภาวะ การช่วยเหลือทางครอบครัว
  5. การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ (Monitoring and Invention Redesign) - การพัฒนา ผลตอบรับ การประเมิน

ในการวางแผน และดำเนินงานตามมาตรการที่วางไว้ ควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นและ การประเมินติดตามผลเป็นระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางให้เหมาะกับสถานการณ์ และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 

เปิดเทอมครั้งนี้อยากชวนโรงเรียน ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้ที่ถดถอย ให้หาให้เจอว่าเราต้องช่วยเติมเรื่องไหนให้กับนักเรียนของเราบ้าง มากกว่าที่จะสอนตามแผน และตามหลักสูตรโดยไม่ได้เอาพัฒนาการของนักเรียนเป็นที่ตั้ง

เรื่องนี้เป็นวาระหลัก ที่จะช่วยฉุดคุณภาพการศึกษา รวมถึงช่วยเหลือนักเรียน และครูให้มีสุขภาพวะที่ดีขึ้นในภาวะวิกฤตนี้


ดร. แพร นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
3824 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
570 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
439 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
"ถาม"คือ"สอน"
04:30
Starfish Academy

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
136 views • 2 ปีที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]