การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 2881 views • 1 ปีที่แล้ว
การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่อง

ในปี 2564หัวข้อ “การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา”

ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น โดยการพัฒนาครูจากการปฏิบัติจริง และระหว่างปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือ ซึ่งอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาและมีระบบสนับสนุนในรูปแบบการเป็น “Internal Coach” หรือ “พี่เลี้ยง” เพื่อให้เป็นครูแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

“พี่เลี้ยง” คือ คนที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม คอยรับฟังปัญหา เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้สำเร็จลุล่วง และคอยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีความสุข

สำหรับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชในโรงเรียน (Internal Coach) เริ่มจากตัวครูแกนนำในการปรับมุมมอง ปรับทัศนคติ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ และพร้อมถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการครูแกนนำ สิ่งที่เป็นประเด็นท้าทาย คือ การเพิ่มภาระงานของครู เนื่องจากจำนวนครูที่มีจำกัด นักเรียนเกิดภาวะความถดถอยทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสิ่งที่ทำให้ก้าวผ่านสถานการณ์นั้นได้ คือ การเปิดใจพร้อมที่จะยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่คิดว่าสิ่งใหม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัด ทั้งนี้ อยากให้มองว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามาเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนการร่วมพูดคุยในโรงเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆ ให้เข้ากับโครงการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน โดยการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process การส่งต่อถ่ายทอดให้กับครู

ท่านอื่นๆ ได้นำไปทดลองและปรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากการนำกิจกรรมไปใช้ นอกจากการสร้างครูแกนนำในโรงเรียน สร้าง Internal Coach แล้ว ยังเป็นการสร้างนักเรียนแกนนำอีกด้วย

เห็นได้ว่า สิ่งที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ คือ การมีส่วนร่วมของครูทุกคน แต่ด้วยระบบที่มีการสร้างครูพี่เลี้ยงหรือครูแกนนำในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของการทำงานที่โรงเรียนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมถึงแนวทางในฐานะครูพี่เลี้ยงจะมีวิธีการจัดการอย่างไรได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูสิทธิชัย ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

ครูภัคสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์ โรงเรียนวัดนิลเพชร

ครูสุปราณี ลามู โรงเรียนวัดร้องอ้อ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
6:00 ชั่วโมง

Implementation Strategies and Presentation

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอและการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Implementation Strategies and Presentation
Starfish Academy

Implementation Strategies and Presentation

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6586 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA
03:25
Starfish Academy

สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA

Starfish Academy
688 views • 1 ปีที่แล้ว
สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6051 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”