7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

Starfish Academy
Starfish Academy 2575 views • 1 ปีที่แล้ว
7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมโรงเรียน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนผ่านหัวใจหลัก คือ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเชื่อใจ ทัศนคติเชิงบวก และความตั้งใจดี ซึ่งถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่มีหัวใจหลักดังนี้ก็จะไม่สามารถเกิดวัฒนธรรมโรงเรียนได้ 

วันนี้ Starfish Labz จึงจะมานำเสนอ “7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร” ดังนี้

1. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ : บทบาทสำคัญของผู้บริหาร คือ การสร้างวิสัยทัศน์โรงเรียน ซึ่งวิสัยทัศน์นั้นจะต้องไม่ลอยอยู่ในอากาศ ดังนั้น ผู้บริหารต้อง “สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์” โดยการเชิญชวนให้ทีมมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น วิธีการนี้อาจจะเหนื่อยในช่วงแรก แต่สุดท้ายจะทำให้ทุกคนยอมรับในวิสัยทัศน์นั้นเพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 

2. สร้างความไว้ใจกับทีม และให้ทีมพึ่งพาตัวเองได้ : กุญแจสำคัญขององค์กร คือ การมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ บทบาทของผู้บริหารต้อง “สร้างความรู้สึกไว้ใจกับทีม” ให้ทีมได้ “พึ่งพาตัวเอง” ในการรับผิดชอบงานของตัวเองให้ได้ เพราะเมื่อทุกคนสามารถรับผิดชอบงานของตัวเองได้ ก็จะเกิดความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร

3. ลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง : บทบาทของคนเป็นผู้นำ ทุกอย่าง ๆ ที่ทำต้องทำด้วย “ความตั้งใจ” ซึ่งความตั้งใจในที่นี้ หมายถึง การตัดสินใจทำอะไรบางอย่างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้ เพราะเมื่อทีมเห็นความตั้งใจจริงของผู้บริหาร เขาจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ผู้บริหารทำนั้นจะช่วยทำให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นจริง 

4. ยอมรับความล้มเหลว : บางครั้งผู้บริหารต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม การต้องการความสมบูรณ์แบบอาจกลายเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น “การยอมรับความล้มเหลว” สามารถสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนได้ ในแง่ที่ว่า ทุกคนคือมนุษย์ และหากมองว่าความล้มเหลวคือ “รากฐานของความสำเร็จ” ไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถเบ่งบานได้

5. มอบหมายให้ผู้อื่น : หากผู้บริหาร “มอบหมายงาน” ให้ทีมทำ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทีมรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์และการเติบโตให้ทีมงานแต่ละคนได้ 

6. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง : อย่าเป็นผู้บริหารที่ปฏิเสธนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการลองทำอะไรใหม่ ๆ แต่จงเป็นผู้บริหารที่ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” ในบางครั้งอาจมีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา เมื่อนั้นให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวอย่างของการเป็นคนที่ยืดหยุ่นให้กับทีมได้

7. สร้างวัฒนธรรม “กล้าลอง กล้าเสี่ยง” : นวัตกรรมการศึกษาหลาย ๆ อย่างในปัจจุบัน เกิดจากการที่นักการศึกษาทดลองทำอะไรใหม่ ๆ และสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษา 

ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้เกิดการทดลอง เพื่อเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีให้เกิดขึ้น

แปลและเรียบเรียงจาก :

LYNCH. (2020).7 Ways that principals can influence school culture.

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

แชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย

การสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นอาชีพที่หลายๆ คนไฝ่ฝัน เมื่อเรามีความตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มความสามารถ ความพยายามอยู่ที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
แชร์ประสบการณ์  การสอบครูผู้ช่วย
Starfish Academy

แชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

วัยรุ่น หากมีร่างกายที่สมส่วนย่อมทำให้มีสุขภาพดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะส่งผลร่างกายแข็งแร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
459 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9011 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]