7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

Starfish Academy
Starfish Academy 408 views • 5 เดือนที่แล้ว
7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมโรงเรียน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนผ่านหัวใจหลัก คือ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเชื่อใจ ทัศนคติเชิงบวก และความตั้งใจดี ซึ่งถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่มีหัวใจหลักดังนี้ก็จะไม่สามารถเกิดวัฒนธรรมโรงเรียนได้ 

วันนี้ Starfish Labz จึงจะมานำเสนอ “7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร” ดังนี้

1. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ : บทบาทสำคัญของผู้บริหาร คือ การสร้างวิสัยทัศน์โรงเรียน ซึ่งวิสัยทัศน์นั้นจะต้องไม่ลอยอยู่ในอากาศ ดังนั้น ผู้บริหารต้อง “สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์” โดยการเชิญชวนให้ทีมมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น วิธีการนี้อาจจะเหนื่อยในช่วงแรก แต่สุดท้ายจะทำให้ทุกคนยอมรับในวิสัยทัศน์นั้นเพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 

2. สร้างความไว้ใจกับทีม และให้ทีมพึ่งพาตัวเองได้ : กุญแจสำคัญขององค์กร คือ การมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ บทบาทของผู้บริหารต้อง “สร้างความรู้สึกไว้ใจกับทีม” ให้ทีมได้ “พึ่งพาตัวเอง” ในการรับผิดชอบงานของตัวเองให้ได้ เพราะเมื่อทุกคนสามารถรับผิดชอบงานของตัวเองได้ ก็จะเกิดความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร

3. ลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง : บทบาทของคนเป็นผู้นำ ทุกอย่าง ๆ ที่ทำต้องทำด้วย “ความตั้งใจ” ซึ่งความตั้งใจในที่นี้ หมายถึง การตัดสินใจทำอะไรบางอย่างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้ เพราะเมื่อทีมเห็นความตั้งใจจริงของผู้บริหาร เขาจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ผู้บริหารทำนั้นจะช่วยทำให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นจริง 

4. ยอมรับความล้มเหลว : บางครั้งผู้บริหารต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม การต้องการความสมบูรณ์แบบอาจกลายเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น “การยอมรับความล้มเหลว” สามารถสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนได้ ในแง่ที่ว่า ทุกคนคือมนุษย์ และหากมองว่าความล้มเหลวคือ “รากฐานของความสำเร็จ” ไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถเบ่งบานได้

5. มอบหมายให้ผู้อื่น : หากผู้บริหาร “มอบหมายงาน” ให้ทีมทำ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทีมรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์และการเติบโตให้ทีมงานแต่ละคนได้ 

6. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง : อย่าเป็นผู้บริหารที่ปฏิเสธนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการลองทำอะไรใหม่ ๆ แต่จงเป็นผู้บริหารที่ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” ในบางครั้งอาจมีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา เมื่อนั้นให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวอย่างของการเป็นคนที่ยืดหยุ่นให้กับทีมได้

7. สร้างวัฒนธรรม “กล้าลอง กล้าเสี่ยง” : นวัตกรรมการศึกษาหลาย ๆ อย่างในปัจจุบัน เกิดจากการที่นักการศึกษาทดลองทำอะไรใหม่ ๆ และสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษา 

ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้เกิดการทดลอง เพื่อเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีให้เกิดขึ้น

แปลและเรียบเรียงจาก :

LYNCH. (2020).7 Ways that principals can influence school culture.

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Editor's Top Pick Collection
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ

เรียนรู้ความสำคัญ กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็ก การนำเครื่องดนตรีมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ
Starfish Academy

สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ

Starfish Academy
2696 ผู้เรียน

Related Videos

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
5 views • 1 วันที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
316 views • 9 เดือนที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
2647 views • 9 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ