3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 2005 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

ที่มาของกิจกรรม 3 ก. สร้างสุข เกิดมาจากการคิดค้นนวัตกรรม ลดภาวะถดถอยทางด้านสุขภาวะทางด้านจิตใจ หลังการเรียนออนไลน์ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 โดยการสำรวจ ปัญหาความทุกข์ของนักเรียน สู่การแนะแนวแก้ไขเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนโดยให้นักเรียนบันทึกความทุกข์ของนักเรียนผ่านเล่มบันทึก  “สารลับจากใจของหนู” เพื่อให้ครูประจำชั้นได้ปฏิบัติ แต่ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจะต้องมีการคัดกรองทางด้านจิตใจของนักเรียนก่อน ตามรายวิชานั่นคือ วิชาสุขศึกษา พละศึกษา ทัศนศิลป์ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบพร้อมสรุปออกมาเป็นเอกสารรายงานอย่างชัดเจนว่า เด็กคนไหนอยู่ในกลุ่มปกติและเด็กคนไหนอยู่ในกลุ่มภาวะถดถอย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียน โดยเด็กนักเรียนจะเป็นแกนนำเพราะเป็นทำงานร่วมกันทั้งโรงเรียน  โดยมี 3 ก. ดังนี้ 

ก.ที่ 1.ใกล้ชิด คือ ครูและผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยบรรยากาศดีๆรู้จักกันมากขึ้นจากความใกล้ชิดเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เช่น การยิ้ม การสังเกตสีหน้าของนักเรียน การทักทายนักเรียน จนถึงการมีข้อตกลงร่วมกันก่อนการเขียนบันทึก “สารลับจากใจของหนู”  เป็นต้น 

ก.ที่ 2.กำลังใจ คือ การให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งคุณครูจะต้องเป็นผู้ให้กำลังใจเมื่อนักเรียนทำดี ให้กำลังใจเชิงบวกเมื่อนักเรียนเกิดข้อผิดพลาด และพร้อมที่รับฟังปัญหาและหาวิธีการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญห้ามนำนักเรียนมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

ก.ที่ 3.เกื้อหนุน นำปัญหาที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือนำไปดูแลช่วยเหลือ โดยคุณครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการมาเรียน ซึ่งปัจจัยของความสำเร็จเกิดจากการร่วมมือของครูประจำชั้นและการเปิดใจในการทำกิจกรรมอย่างเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดภาพของความสำเร็จ คือผลจากการสะท้อนความรู้สึกของนักเรียน นั่นคือ 

  1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
  2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณครู

ดังนั้น กิจกรรม 3 ก. สร้างสุข จะประสบความสำเร็จ คุณครูจะต้องใช้ทักษะจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) คือ การศึกษาที่นำการสำรวจใคร่ครวญ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เข้ากับการศึกษาในรูปแบบเพื่อความเข้าใจในตัวเอง สังคม และความเชื่อมโยงกับโลก โดยคุณครูจะมองเห็นและตระหนักถึงความไม่สมดุลย์ของการเรียนรู้ในรูปแบบที่มุ่งเน้นแต่ความรู้ทางวิชาการ โดยละเลยความสำคัญของความหมายของชีวิต เรียนรู้ว่าตนเองเป็นใคร และมองเห็นเพื่อนความเป็นมนุษย์ของกันและกันร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการจัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมครูและนักเรียนให้มีพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อให้ครูและ นักเรียนเกิดความสุขในการมาโรงเรียนเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการ ดำเนินชีวิต ในการดำเนินกิจกรรมโครงการทุกกระบวนการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกพฤติกรรมเชิงบวกสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง ครอบครัว สังคมได้อย่างมีความสุข

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
460 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
456 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]