3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 511 views • 23 วันที่แล้ว
3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

ที่มาของกิจกรรม 3 ก. สร้างสุข เกิดมาจากการคิดค้นนวัตกรรม ลดภาวะถดถอยทางด้านสุขภาวะทางด้านจิตใจ หลังการเรียนออนไลน์ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 โดยการสำรวจ ปัญหาความทุกข์ของนักเรียน สู่การแนะแนวแก้ไขเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนโดยให้นักเรียนบันทึกความทุกข์ของนักเรียนผ่านเล่มบันทึก  “สารลับจากใจของหนู” เพื่อให้ครูประจำชั้นได้ปฏิบัติ แต่ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจะต้องมีการคัดกรองทางด้านจิตใจของนักเรียนก่อน ตามรายวิชานั่นคือ วิชาสุขศึกษา พละศึกษา ทัศนศิลป์ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบพร้อมสรุปออกมาเป็นเอกสารรายงานอย่างชัดเจนว่า เด็กคนไหนอยู่ในกลุ่มปกติและเด็กคนไหนอยู่ในกลุ่มภาวะถดถอย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียน โดยเด็กนักเรียนจะเป็นแกนนำเพราะเป็นทำงานร่วมกันทั้งโรงเรียน  โดยมี 3 ก. ดังนี้ 

ก.ที่ 1.ใกล้ชิด คือ ครูและผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยบรรยากาศดีๆรู้จักกันมากขึ้นจากความใกล้ชิดเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เช่น การยิ้ม การสังเกตสีหน้าของนักเรียน การทักทายนักเรียน จนถึงการมีข้อตกลงร่วมกันก่อนการเขียนบันทึก “สารลับจากใจของหนู”  เป็นต้น 

ก.ที่ 2.กำลังใจ คือ การให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งคุณครูจะต้องเป็นผู้ให้กำลังใจเมื่อนักเรียนทำดี ให้กำลังใจเชิงบวกเมื่อนักเรียนเกิดข้อผิดพลาด และพร้อมที่รับฟังปัญหาและหาวิธีการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญห้ามนำนักเรียนมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

ก.ที่ 3.เกื้อหนุน นำปัญหาที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือนำไปดูแลช่วยเหลือ โดยคุณครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการมาเรียน ซึ่งปัจจัยของความสำเร็จเกิดจากการร่วมมือของครูประจำชั้นและการเปิดใจในการทำกิจกรรมอย่างเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดภาพของความสำเร็จ คือผลจากการสะท้อนความรู้สึกของนักเรียน นั่นคือ 

  1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
  2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณครู

ดังนั้น กิจกรรม 3 ก. สร้างสุข จะประสบความสำเร็จ คุณครูจะต้องใช้ทักษะจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) คือ การศึกษาที่นำการสำรวจใคร่ครวญ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เข้ากับการศึกษาในรูปแบบเพื่อความเข้าใจในตัวเอง สังคม และความเชื่อมโยงกับโลก โดยคุณครูจะมองเห็นและตระหนักถึงความไม่สมดุลย์ของการเรียนรู้ในรูปแบบที่มุ่งเน้นแต่ความรู้ทางวิชาการ โดยละเลยความสำคัญของความหมายของชีวิต เรียนรู้ว่าตนเองเป็นใคร และมองเห็นเพื่อนความเป็นมนุษย์ของกันและกันร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการจัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมครูและนักเรียนให้มีพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อให้ครูและ นักเรียนเกิดความสุขในการมาโรงเรียนเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการ ดำเนินชีวิต ในการดำเนินกิจกรรมโครงการทุกกระบวนการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกพฤติกรรมเชิงบวกสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง ครอบครัว สังคมได้อย่างมีความสุข

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง นำไปสู่พัฒนาการด้านร่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2776 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
40 views • 3 เดือนที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
212 views • 4 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #1
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
33 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]