การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 48 views • 15 วันที่แล้ว
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 “การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานศึกษาได้มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของนักเรียน แต่พบว่านักเรียนยังประสบปัญหาเกิดการเรียนรู้ที่ถดถอย ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้มีการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site แต่ละสถานศึกษาจะมีวิธีการเตรียมรับมือเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างไร กิจกรรม PLC ในครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม.เชียงราย โรงเรียนต้นเรื่องถึงวิธีการในการรับมือและการสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 โรงเรียนดำเนินงานภายใต้กรอบความคิด (Mindset) ที่ว่า “เราจะสร้างคนดีให้บ้านเมือง” จึงได้มีการพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 5 ข้อ ดังนี้ 

1) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

4) การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

5) การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายครอบคลุมทั้ง 5 กลยุทธ์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ จากผลการดำเนินงาน นักเรียนสามารถทำคะแนน PISA ได้ใกล้เคียงระดับประเทศ เป็นโรงเรียนต้นแบบ PISA และมีระดับผลคะแนน O-Net ระดับชั้นม.3 ในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 ของทุกวิชา รวมไปถึงมีศิลปวัฒนธรรมด้านกลองสะบัดชัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้มีวิธีการเตรียมตัวรับมือในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยการเสริมสร้างความพร้อมของนักเรียน ครูทำการทบทวนและพยายามปรับตัวให้เข้ากับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอน การเข้าสังคม การปรับบริบทพื้นฐานให้กับเด็ก ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป แต่มุ่งให้เด็กเข้าใจกระบวนการและบริบทของโรงเรียนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Thinking School และโรงเรียนคุณธรรม 

ในส่วนของครู ได้มีการทบทวนโดยการเชิญผู้บริหารและครูจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สร้างความร่วมมือร่วมกันในการเข้ามาเยี่ยมชม และสร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ให้กับโรงเรียน การจัดอบรมทบทวนการใช้เครื่องมือการสอนคิดทั้ง 10 รูปแบบ การจัดประชุม PLC ร่วมกัน การจัดทำแผนหน่วยการเรียนรู้ ในด้านมาตราการความปลอดภัย โรงเรียนได้มีมาตราการการป้องกันเบื้องต้น โดยการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การแจกและตรวจ ATK นักเรียนทุกคน กรณีที่นักเรียนมีความเสี่ยงสูงสามารถมารับบริการ ATK เพิ่มเติมได้ นอกเหนือจากแผนมาตราการ 6 ข้อ 

ทั้งนี้ จากการดำเนินการเตรียมตัวรับมือของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน ถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของครูในการออกแบบ คิด ทำ และพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ ที่ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรู้ คำแนะนำ หรือที่ปรึกษาในแต่ละด้านของกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและขยายผลไปยังชุมชนภายนอก โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การนำปราชญ์ชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดึงบทเรียนจากสภาพชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และการสร้างแรงจูงใจ ตราบใดที่มีแรงจูงใจร่วมกัน เครือข่ายก็มีความยั่งยืน ดังนั้น การสร้างภาคีเครือข่าย ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เรื่องเหล่านี้ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com

ผอ.กุศล มีปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม.เชียงราย

ครูชนาธิป โหตรภวานนท์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ศน.กรรณิการ์ นารี ศธจ.เชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
การรู้จักสังคม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Active learning บทบาทครู การศึกษาไทย
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
277 ผู้เรียน

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม บูรณาการ
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
Starfish Academy
368 ผู้เรียน

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

บทบาทครู โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
Environmental Education (EE)
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
160 ผู้เรียน

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

บทบาทครู โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
576 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
141 views 4 เดือนที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
324 views 1 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน