Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy 323 views • 2 เดือนที่แล้ว
Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ฉะนั้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การทำงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารบุคลากรสู่การขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบใหม่

Learning Culture หรือ วัฒนธรรมองค์กร เป็นพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ คำว่า “วัฒนธรรม” มาจาก “วัฒน” แปลว่า ความเจริญงอกงาม “ธรรม” แปลว่า ดี งาม สำหรับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้หรือวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน คือ พฤติกรรมที่ดีงามของบุคลากรในโรงเรียน ที่ปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาพลักษณ์และคุณภาพของโรงเรียนจนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการยอมรับของบุคคลและชุมชนจากวัฒนธรรมที่องค์กรได้สร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้มีปัจจัยภายนอกบางอย่างที่กระทบต่อกระบวนการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการในแต่ละระดับ การประกวด การประเมินในด้านต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีในองค์กร ครูเน้นการแข่งขันมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน จนกระทั่งการจัดการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ รวมไปถึง ว.PA ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินจึงเกิดการขับเคลื่อน ครูหันกลับมาสนใจนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงผู้บริหารมุ่งเน้นที่คุณภาพของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งถ้าหากมีการสนใจอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ แต่ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจความหมายของวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดี อาจทำให้เกิดมุมมองที่คลาดเคลื่อน (Misconception) ได้ 

ทั้งนี้ Learning Culture เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม เจตคติ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ให้แก่ผู้เรียนแต่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนลงมือทำให้แก่ตนเอง โดยคำว่า Learning จะใช้กับผู้เรียน สำหรับครูใช้คำว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน/กระบวนการจัดประสบการณ์ และสำหรับผู้บริหารใช้คำว่า กระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารที่ทำให้ครูปรับ mindset ปรับความเชื่อ เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเจตคติ ฉะนั้น ถ้าสิ่งใดก็ตามที่ครูพยายามทำให้เด็กสิ่งนั้นไม่ใช่การเรียนรู้ (Learning) แต่ถ้าเด็กทำเองถึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่นเดียวกับผู้บริหารที่พยายามทำให้ครูเปลี่ยน เช่น การออกคำสั่ง การบอก การมอบหมาย หรือการให้นโยบาย 

การสร้าง Learning Culture จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะครูไม่เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ถ้าหากอยากให้เกิด Learning Culture ในโรงเรียน ผู้บริหารจำต้องปรับวิธีคิดเชิงบริหาร การสั่งการ การใช้อำนาจเชิงบริหารจะต้องลดลง การลดตัวตนของผู้บริหาร การปรับกระบวนทัศน์ของผู้บริหารใหม่ การปรับประยุกต์โดยใช้กระบวนการ Active Learning 5 ขั้นตอน (การปรับ Mindset, Learning Resource, Coaching Material Job, Self-directed Learning และ Connection) การใช้ทักษะการสื่อสาร พูดคุย รวมไปถึงการเปลี่ยนกระบวนการที่ทำให้ครูได้คิด ได้สะท้อน ได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดกลไกสำคัญในการเกิด Learning Culture ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้ ในการสร้าง Learning Culture ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะมีแนวทางวิธีการอย่างไร และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลเช่นไร สามารถรับฟังประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com หรือเพจ Facebook

รับชมย้อนหลังได้ที่ : www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=733962547625039

ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย

ผอ.ไชยพร มะลิลา ผอ.โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:00 ชั่วโมง

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
Starfish Academy

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ทำให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง และช่วยพัฒนาทักษะในการทำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss
Starfish Academy

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
177 views • 5 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
60 views • 4 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
"ถาม"คือ"สอน"
04:30
Starfish Academy

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
92 views • 1 ปีที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20
Starfish Academy

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
12 views • 2 เดือนที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0