การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

Starfish Academy
Starfish Academy 18968 views • 2 ปีที่แล้ว
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ โดยการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และสื่อต่างๆ เข้ามาช่วยมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม Workshop หัวข้อ “การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet” ในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการสร้างใบงานออนไลน์สำหรับครูยุคใหม่ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน เพิ่มความสะดวกในการสร้างใบงานของครู การทำใบงานของนักเรียน รวมถึงการตรวจใบงานที่รวดเร็ว

องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ (OLE) ประกอบด้วย 

1) การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนถึงจุดประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้ 

2) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบ Active Learning ซึ่งกุญแจสำคัญ คือ เด็กต้องมีการ Processing ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งพัฒนาการคิดขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การนำไปใช้ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ และผลิตบางสิ่งบางอย่างออกมาให้ครูสังเกตได้ จากการสังเกต การตรวจประเมินผลงาน ชิ้นงาน การถาม-ตอบ เพื่อให้ครูสามารถประเมินผู้เรียนว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 

3) การประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning : AOL) เช่น การจัดสอบ การวัดความรู้ในลักษณะของการสอบประมวลความรู้ เป็นต้น 2) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning : AFL) เป็นการประเมินกิจกรรมแบบช่วงๆ เช่น การทดสอบความรู้ท้ายบทเรียน เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ 3) การประเมินเป็นการเรียนรู้ (Assessment as Learning : AAL) มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับผู้เรียน และมีแบบสะท้อน แบบประเมินตนเองให้ผู้เรียนได้ประเมินงานหรือสิ่งที่ตัวเองได้ทำ ซึ่งการประเมินทั้ง 3 ส่วน ช่วยประเมินผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และสามารถบอกได้ว่า ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนของหน่วยการเรียนนั้นมากน้อยอย่างไร

สำหรับการสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย topworksheets เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ครูผู้สอนสามารถสร้างใบงานออนไลน์ และให้นักเรียนเข้ามาทำใบงานออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษ สามารถตรวจและรู้ผลทันที

วิธีการสมัครใช้งาน topworksheets

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.topworksheets.com/

2. ไปที่ “I’m a teacher” เลือกเข้าไปสมัครใช้งาน หรือลงทะเบียนการใช้งานผ่าน Gmail / Microsoft

3. สำหรับผู้ที่ใช้อีเมลอื่นๆ เลือก “ลงทะเบียน” ทำการกรอกข้อมูล e-mail, Password และอื่นๆ คลิกที่ “Create my account” จะข้อความส่งไปยัง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ ให้ทำการ Verify E-mail จากนั้นคลิก “Log in” หน้าเว็บอีกครั้ง โดยใส่ Username และ Password ที่ใช้สมัคร

4. ทำการเลือก “ประเทศ” และ “ระดับชั้น” คลิก “Save”

5. หน้าโปรไฟล์ สามารถเปลี่ยนรายละเอียดของผู้ใช้ได้ (Personal information) ภาษา(Languages & grades) และการแชร์เพจ (Public page) ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) การกำหนดระดับคะแนน (My score systems) สำหรับ Version ฟรี สามารถกำหนดคะแนนได้ 1 set เช่น การทำคะแนน 5 ระดับ (rubric) เป็นต้น 2) แหล่งเรียนรู้ โดยการเรียนรู้การทำ Worksheets แต่ละระดับ หลังจากนั้นจะมีใบรับรอง (My certifications) 3) Refer to get free premium 4) Recycle bin 5) Community 6) คู่มือการใช้งาน (Get help) และ 7) Log out

6. เมนูด้านซ้ายมือ จะเป็นเมนูหลักใช้ในการจัดการและสร้างใบงาน ประกอบด้วย 

  • 6.1 Discover Worksheets การค้นหาใบงานจากแหล่งอื่นๆ โดยเลือกภาษา “Languages” ที่ต้องการ เลือกวิชา “Subject” เลือกสาขาย่อย “matter” คลิก “Filter” จะได้ใบงานให้เลือกใช้ หลังจากเลือกได้ตามที่ต้องการ เลือก “Copy worksheet to my account”
  • 6.2 Student submission การตรวจใบงาน 
  • 6.3 My groups การสร้างกลุ่ม/ห้องเรียน โดยการเลือก “Create group” กรอกข้อมูลชื่อกลุ่ม“Assigned group” และระดับคะแนน “Score system” คลิก “Create task”ขั้นตอนการเริ่มสร้าง Worksheets จากใบงานไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf

7. คลิกที่ “My worksheets” สามารถสร้างโฟลเดอร์แต่ละรายวิชาได้ เลือก “New folder” สร้างชื่อ เลือก “Create” 

8. การสร้าง Worksheets คลิกที่ “create new worksheet” ทำการตั้งชื่อใบงาน มุมบนซ้ายมือ เลือก การสร้างใบงานจากหน้าว่าง “Empty worksheet” เลือก “Create worksheet” หรือมีใบงานอยู่แล้ว “Use an existing document” ซึ่งตัวอย่างในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่มีใบงานอยู่แล้ว หลังจากนั้นทำการเลือก “Upload file”

  • 9.1 ด้านเมนูซ้ายมือ เป็นการเลือกรูปแบบในการตอบคำตอบ เช่น
  • การพิมพ์ตอบ คลิกที่ “Answer”    
  • 9.2 การสร้างคำถามแบบตัวเลือก (multiple choice) คลิกที่ “Selector” แล้วลากเม้าส์ไปที่ช่องในรูปภาพที่ต้องการให้นักเรียนพิมพ์ข้อความลงไป หลังจากนั้นทำการพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องทำจนครบทุกช่องของใบงาน
  • 9.3 การพิมพ์ชื่อนักเรียน คลิกที่ “Answer” ลากเม้าส์ไปที่ข้อความชื่อนักเรียน หลังจากนั้น คลิกที่ “This question won’t count towards the total score”

10. การบันทึก คลิก “Save” เลือก “Public” เลือกภาษา “Language” เลือกวิชา “Subject” และเลือกวิชาย่อย “matter” เลือกประเทศ “Country” เลือกระดับ “School level” เลือกระดับชั้น “School level grade” คลิก “Done” ใบงานที่สร้างจะอยู่ในส่วนของ My worksheets ทั้งนี้ สามารถย้ายใบงานไปที่โฟลเดอร์ได้ โดยคลิกที่ ปุ่ม 3 จุด เลือก “Move to folder”

11. การมอบหมายงานให้นักเรียน ในกรณีที่มีการสร้างห้องเรียน “My groups” สามารถ  ที่จะ “Assign task to students” ได้ และทำการเลือกกลุ่มนักเรียน “Assigned group” ได้ หรือการ Copy link ส่งต่อให้นักเรียนต่อไป

สำหรับข้อจำกัดในการใช้งานเวอร์ชั่นฟรี – สร้างห้องเรียนแบบกลุ่มปิดได้ 3 กลุ่ม การมอบหมายงานได้ไม่จำกัด การสร้างใบงานสามารถสร้างได้ 5 ใบงาน ใบงานละไม่เกิน 10 หน้า ระยะเวลาเก็บใบงาน 30 วัน ใบงานที่ถูกลบจะอยู่ใน Recycle bin 5 วัน 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ คือ การสมัครเข้าใช้งาน Worksheet การค้นหาใบงานจากแหล่งอื่น การสร้างใบงานในรูปแบบพิมพ์คำตอบ และการเลือกตอบ การมอบหมายใบงานให้กับผู้เรียน ถือได้ว่าการทำงานของแอปพลิเคชั่น Topworksheets ช่วยให้การทำงานของครูสะดวกและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3561 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
416 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6119 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16314 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว