Quizizz -Free Quizzes for Every Student

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ 36885 views • 2 ปีที่แล้ว
Quizizz -Free Quizzes for Every Student


Quizizz เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลออนไลน์ในลักษณะเกมถามตอบแบบปรนัย รองรับผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมเกมเดียวได้สูงสุดถึง 500 คน สามารถแสดงผลคะแนนจากการทดสอบได้ทันที แสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพและเสียงประกอบได้ ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ชนิดใดก็ได้กับเบราว์เซอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน จึงเหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันคือเป็นการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และยังใช้เพื่อประเมินผลการเรียนได้ คล้ายกับ KaHoot! Socrative Quizalize หรือ Quizlet

 


เริ่มต้นการใช้งานหลังจากที่ได้สมัครใน quizizz.com/ แล้ว ระบบจะให้ผู้สร้างแบบทดสอบ ระบุบทบาทของตนเอง ซึ่งเลือกได้ว่าต้องการใช้ Quizizz นี้ในบทบาทของผู้สอน นักเรียน หรือใช้เพื่อธุรกิจ จากนั้นทำการสร้างแบบทดสอบใหม่ โดยกำหนดชื่อและประเภทเนื้อหาของแบบทดสอบ


         จุดเด่นของ Quizizz ที่ผู้เขียนประทับใจคือ มี Quizizz Editor สำหรับสร้างและแก้ไขข้อมูล รายละเอียด ของ Quiz ที่ยอดเยี่ยมใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ใส่ได้ทั้งข้อความ เสียง สมการ หรือรูปภาพ ทั้งจากในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากอินเทอร์เน็ตได้ทั้งในส่วนของคำถามและคำตอบ สามารถกำหนด เฉลยได้ 1 คำตอบ หรือมากกว่า 1 คำตอบได้ และยังสามารถตั้งเวลาที่ใ้ช้ในแต่ละข้อได้ เริ่มตั้งแต่ 5  วินาที ไปจนถึง 15 นาที และเมื่อนักเรียนคนใดส่งคําตอบในข้อใดแล้ว จะทราบทันทีว่าตัวเองตอบถูกหรือไม่เมื่อต้องการเริ่มเล่น ผู้สอนสามารถส่งแบบทดสอบออนไลน์นี้ได้หลากหลายวิธี เช่น ทางอีเมล ทวิตเตอร์ เฟสบุค หรือลิงค์เว็บไซต์ รวมทั้งสามารถเลือก Host a game ว่าให้เล่นแบบ (1) Play Live หรือ (2) Assign HW


     

ในกรณีที่เลือกเป็น Play Live ระบบจะทําการสร้างรหัส Pin Code ให้ผู้เล่นใช้ อุปกรณ์ของตนเองเข้าเว็บ joinmyquiz.com และกรอกรหัสดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมทำแบบทดสอบ นักเรียนสามารถเห็นคำถามแต่ละข้อ และเลือกตอบได้จากอุปกรณ์ของตัวเองเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จจะทราบผลคะแนนจากการทดสอบได้ทันที หากเลือกเป็น Assign HW จะเป็นการกำหนดให้เป็นการบ้าน ผู้สอนระบุวันเวลาได้ว่าให้ทำภายในเมื่อใด

ในระหว่างการเล่นเกม ผู้สอนสามารถดูข้อมูลจําแนกตามกลุ่มของผู้เล่น หรือกลุ่มข้อมูลคําถามท่ีมีในระบบ อีกทั้งยังสามารถส่งออกคะแนน ข้อมูลการสอบ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงลึกในระดับชั้นเรียน และระดับนักเรียน สำหรับ ทุกข้อคำถาม และยังสามารถดาวน์โหลดรายงานเป็นสเปรดชีต Excel ได้ก่อนหน้านี้ผู้เขียนคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ KaHoot! และ Socrative แต่หลังจากรู้จัก Quizizz แล้วพบว่า Quizizz มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่น คือใน Quizizz ผู้ตอบคำถามไม่จำเป็นต้องเล่นพร้อมกัน และการแสดงคำถามของผู้เล่นแต่ละคนจะมีลำดับไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ Quizizz สามารถกําหนดวันและเวลาท่ีทําแบบทดสอบ เพื่อมอบหมายให้ผู้เรียนทําเป็นแบบฝึกหัด หรือการบ้านเป็นการฝึกฝนรายบุคคลได้ และยังใช้งานได้อย่างราบรื่นกับระบบการจัดการเรียนรู้ เช่น Google Classroomในทุกวันนี้มีนักเรียนและครูมากกว่า 10 ล้านคนใช้ Quizizz เพื่อการเรียนรู้ทั้งที่บ้านและในห้องเรียน และได้มีการพัฒนาเป็นแอพ Quizizz แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidดังนั้นจึงเห็นได้ว่า Quizizz เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน

รู้ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการ สร้างทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้นั้นผู้สอนในปัจจุบันจึงมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากการเป็นครูสู่การเป็นโค้ช หรือเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนด้วยคำถาม รู้จักจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีการสร้าง ความร่วมมือในการเรียนรู้โดยการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหา หรือสามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และออกแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning style) ที่แตกต่างกัน อีกทั้งควรมีการใช้นวัตกรรม เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น


เอกสารอ้างอิง

         เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ และ มูณีเราะห์ มะนุง. การเปรียบเทียบนวัตกรรมสนับสนุนการสร้างแบบทดสอบออนไลน์สําหรับการศึกษา 4.0 การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขียนโดย ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Teen tool
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Learning Board Game Design

เป้าหมายของคอร์สนี้คือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายให้กับคุณครู เพื่อนำไปสู่การคิดเชิงออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาด้วยตัวเอง

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Learning Board Game Design
Starfish Future Labz

Learning Board Game Design

Starfish Future Labz
1468 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานผ่านเกมการศึ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
2781 ผู้เรียน
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, C ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet
Starfish Future Labz

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Starfish Future Labz
1183 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

ขับเคลื่อนสังคม ด้วยบอร์ดเกม แดนไท สุขกำเนิด
04:46
Starfish Academy

ขับเคลื่อนสังคม ด้วยบอร์ดเกม แดนไท สุขกำเนิด

Starfish Academy
131 views • 9 เดือนที่แล้ว
ขับเคลื่อนสังคม ด้วยบอร์ดเกม แดนไท สุขกำเนิด
Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
595 views • 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
275 views • 3 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2
HOPE การคัดกรองความรู้ถดถอยของผู้เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
24:19
Starfish Academy

HOPE การคัดกรองความรู้ถดถอยของผู้เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

Starfish Academy
279 views • 7 วันที่แล้ว
HOPE การคัดกรองความรู้ถดถอยของผู้เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้