Quizizz -Free Quizzes for Every Student

Quizizz -Free Quizzes for Every Student


Quizizz เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลออนไลน์ในลักษณะเกมถามตอบแบบปรนัย รองรับผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมเกมเดียวได้สูงสุดถึง 500 คน สามารถแสดงผลคะแนนจากการทดสอบได้ทันที แสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพและเสียงประกอบได้ ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ชนิดใดก็ได้กับเบราว์เซอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน จึงเหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันคือเป็นการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และยังใช้เพื่อประเมินผลการเรียนได้ คล้ายกับ KaHoot! Socrative Quizalize หรือ Quizlet

 


เริ่มต้นการใช้งานหลังจากที่ได้สมัครใน quizizz.com/ แล้ว ระบบจะให้ผู้สร้างแบบทดสอบ ระบุบทบาทของตนเอง ซึ่งเลือกได้ว่าต้องการใช้ Quizizz นี้ในบทบาทของผู้สอน นักเรียน หรือใช้เพื่อธุรกิจ จากนั้นทำการสร้างแบบทดสอบใหม่ โดยกำหนดชื่อและประเภทเนื้อหาของแบบทดสอบ


         จุดเด่นของ Quizizz ที่ผู้เขียนประทับใจคือ มี Quizizz Editor สำหรับสร้างและแก้ไขข้อมูล รายละเอียด ของ Quiz ที่ยอดเยี่ยมใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ใส่ได้ทั้งข้อความ เสียง สมการ หรือรูปภาพ ทั้งจากในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากอินเทอร์เน็ตได้ทั้งในส่วนของคำถามและคำตอบ สามารถกำหนด เฉลยได้ 1 คำตอบ หรือมากกว่า 1 คำตอบได้ และยังสามารถตั้งเวลาที่ใ้ช้ในแต่ละข้อได้ เริ่มตั้งแต่ 5  วินาที ไปจนถึง 15 นาที และเมื่อนักเรียนคนใดส่งคําตอบในข้อใดแล้ว จะทราบทันทีว่าตัวเองตอบถูกหรือไม่เมื่อต้องการเริ่มเล่น ผู้สอนสามารถส่งแบบทดสอบออนไลน์นี้ได้หลากหลายวิธี เช่น ทางอีเมล ทวิตเตอร์ เฟสบุค หรือลิงค์เว็บไซต์ รวมทั้งสามารถเลือก Host a game ว่าให้เล่นแบบ (1) Play Live หรือ (2) Assign HW


     

ในกรณีที่เลือกเป็น Play Live ระบบจะทําการสร้างรหัส Pin Code ให้ผู้เล่นใช้ อุปกรณ์ของตนเองเข้าเว็บ joinmyquiz.com และกรอกรหัสดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมทำแบบทดสอบ นักเรียนสามารถเห็นคำถามแต่ละข้อ และเลือกตอบได้จากอุปกรณ์ของตัวเองเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จจะทราบผลคะแนนจากการทดสอบได้ทันที หากเลือกเป็น Assign HW จะเป็นการกำหนดให้เป็นการบ้าน ผู้สอนระบุวันเวลาได้ว่าให้ทำภายในเมื่อใด

ในระหว่างการเล่นเกม ผู้สอนสามารถดูข้อมูลจําแนกตามกลุ่มของผู้เล่น หรือกลุ่มข้อมูลคําถามท่ีมีในระบบ อีกทั้งยังสามารถส่งออกคะแนน ข้อมูลการสอบ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงลึกในระดับชั้นเรียน และระดับนักเรียน สำหรับ ทุกข้อคำถาม และยังสามารถดาวน์โหลดรายงานเป็นสเปรดชีต Excel ได้ก่อนหน้านี้ผู้เขียนคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ KaHoot! และ Socrative แต่หลังจากรู้จัก Quizizz แล้วพบว่า Quizizz มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่น คือใน Quizizz ผู้ตอบคำถามไม่จำเป็นต้องเล่นพร้อมกัน และการแสดงคำถามของผู้เล่นแต่ละคนจะมีลำดับไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ Quizizz สามารถกําหนดวันและเวลาท่ีทําแบบทดสอบ เพื่อมอบหมายให้ผู้เรียนทําเป็นแบบฝึกหัด หรือการบ้านเป็นการฝึกฝนรายบุคคลได้ และยังใช้งานได้อย่างราบรื่นกับระบบการจัดการเรียนรู้ เช่น Google Classroomในทุกวันนี้มีนักเรียนและครูมากกว่า 10 ล้านคนใช้ Quizizz เพื่อการเรียนรู้ทั้งที่บ้านและในห้องเรียน และได้มีการพัฒนาเป็นแอพ Quizizz แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidดังนั้นจึงเห็นได้ว่า Quizizz เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน

รู้ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการ สร้างทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้นั้นผู้สอนในปัจจุบันจึงมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากการเป็นครูสู่การเป็นโค้ช หรือเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนด้วยคำถาม รู้จักจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีการสร้าง ความร่วมมือในการเรียนรู้โดยการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหา หรือสามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และออกแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning style) ที่แตกต่างกัน อีกทั้งควรมีการใช้นวัตกรรม เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น


เอกสารอ้างอิง

         เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ และ มูณีเราะห์ มะนุง. การเปรียบเทียบนวัตกรรมสนับสนุนการสร้างแบบทดสอบออนไลน์สําหรับการศึกษา 4.0 การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขียนโดย ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

5 เกมฝึกทักษะการบริหารเงิน และ การตัดสินใจ

5 เกมฝึกทักษะการบริหารเงิน และ การตัดสินใจ

Starfish Academy
Starfish Academy

เพราะบนโลกความจริง เงินเป็นสิ่งสำคัญ และการที่เราไม่สามารถบริหารมันได้ดี ก็จะทำให้ชีวิตของเรายุ่งยาก ดังนั้นเราจึงควรสอนให้เด็ก ๆ ฝึกที่จะได้ลองบริหารเงินผ่านเกมเหล่านี้กัน!!! 1. Spent เกมที่เราจะรับบทเป็นหนึ่งในคนไร้งาน ไร้บ้าน และต้องหางานทำ น ...

8329 views 02.06.20
5 เกมฝึกทักษะการบริหารเงิน และ การตัดสินใจ
Challenge เด็กๆ ด้วย Flash card

Challenge เด็กๆ ด้วย Flash card

Starfish Academy
Starfish Academy

Flash cards นี่แหละที่จะมาเป็นตัวช่วยคุณครูสอนให้เด็ก ๆ จำคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ไวขึ้น เพราะมีทั้งภาพ มีทั้งลูกเล่นด้วยการเปลี่ยนบัตรคำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อดีของการเปลี่ยนบัตรคำเร็ว ๆ นี่เองที่จะช่วยให้กระตุ้นสมองซีกขวายให้เด็กรับข้อมูล สมองซีกซ้ายจะมีอิทธิพลต่อก ...

989 views 20.04.20
Challenge เด็กๆ ด้วย Flash card
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นผ่าน ‘gamification’

เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นผ่าน ‘gamification’

Starfish Academy
Starfish Academy

ถ้าให้เลือกใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือ หรือ เล่นเกม เชื่อว่าเด็กหลายคนคงใช้ตัวเลือกแบบที่สองโดยไม่ต้องลังเล เพราะผู้สร้างเกมตั้งใจออกแบบมาให้ผู้คนใช้เวลาเล่นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องหลังความสนุก ดึงดูดเด็ก ๆ นี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ไม่ว่าจ ...

1601 views 10.11.20
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นผ่าน ‘gamification’