แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง 2180 views • 2 ปีที่แล้ว
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

“การสร้างเครือข่ายคุณธรรม คือการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน อย่างเช่น ผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”

ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

ในงานเปิดบ้านคุณธรรม ผมได้มีโอกาสพบคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านสนใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบมาก จึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางวิชาการกัน

ผมถามคุณหมอว่า “ทำไมจึงสนใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”

คุณหมอ ยิ้ม   

ผมจึงเริ่มเกริ่นนำว่า “โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1 มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 2 มีกิจกรรมส่งเสริมความดี 3 มีส่วนร่วมทั้งระบบ 4 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และ 6 เป็นแหล่งเรียนรู้” 

คุณหมอถามผมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์คืออะไร เพราะตอนแรกเราส่งเสริมเรื่องคุณธรรมเป้าหมาย” 

ผมขอบคุณคุณหมอและเรียนท่านว่าเป็นคำถามที่ดีมาก ก่อนที่ผมจะอธิบายว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์ คือ คุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล มี 2 องค์ประกอบ คือ คุณธรรมเป้าหมาย กับ พฤติกรรมบ่งชี้ เพราะฉะนั้นคุณธรรมเป้าหมายกับพฤติกรรมบ่งชี้ต้องสัมพันธ์กัน เช่น ของนักเรียนมีคุณธรรมเป้าหมาย คือ ความรับผิดชอบ และกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ คือ เข้าเรียนตรงเวลา คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนคนนี้ ก็คือ เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียน” 

คุณหมอถามผมว่า “ถ้าจะนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างอำเภอคุณธรรมจะนำองค์ความรู้อะไรไปใช้ได้บ้าง” 

ผมเรียนท่านว่า “องค์ความรู้สำคัญจะมี 3 ตัวหลักๆ คือ การค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ และการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความดี ถ้าเทียบกับหลักสากล คือ การตั้งเป้าหมาย วิธีการไปสู่เป้าหมาย และลงมือทำ” 

ท่านยิ้มและพยักหน้าตอบรับว่าเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด  

“กระบวนการขับเคลื่อนต้องแบ่งเป็น 2 มิติคู่ขนาน คือ มิติที่ 1 พัฒนาตัวองค์กร เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และ มิติที่ 2 พัฒนาตัวบุคคล เพื่อปรับพฤติกรรมของคนในองค์กร ซึ่งทั้งสองมิติมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างแรงระเบิดจากข้างใน” 

ผมหยุดนิดหนึ่งให้คุณหมอที่กำลังจดบันทึกอยู่ และอธิบายต่อว่า

“การสร้างแรงระเบิดข้างนอก ต้องใช้กระบวนการ 4 สร้าง สร้างที่ 1 สร้างการเรียนรู้ สร้างที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วม สร้างที่ 3 สร้างคุณธรรม สร้างที่ 4 สร้างจิตอาสา” 

คุณหมอเงยหน้าขึ้นมาจากการจดบันทึกสิ่งที่ผมอธิบาย แล้วบอกผมว่า 

“ถ้าจะนำไปทำอำเภอคุณธรรมคงต้องเพิ่มมิติที่ 3 เข้าไป” 

“มิติอะไรครับ” ผมถาม 

“มิติการพัฒนาเครือข่าย” คุณหมอตอบ 

“ผมเห็นด้วยกับคุณหมอเลยครับข้อนี้ เพราะอำเภอเป็นที่รวมหลายหน่วยงาน เราจึงต้องสร้างแรงระเบิดจากข้างนอก”  

ผมกล่าวกับคุณหมอ 

คุณหมอชวนผมคิดต่อ “ถ้าอย่างนั้นคงต้องสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนทั้งระบบและทุกระดับทั้งภายในภายนอก” 

ผมขอให้คุณหมอคิดตาม โดยยกตัวอย่าง “ชมรมผู้ปกครองจิตอาสาของโรงเรียนเป็นผลผลิตของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ เริ่มต้นจากการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันก่อน จึงจะเกิดการมีส่วนร่วม เหมือนที่เราเห็น ชมรมผู้ปกครองจิตอาสาจะใช้เวลาว่างๆ เวียนกันมาช่วย ตั้งแต่เริ่มต้นรับนักเรียนเข้าโรงเรียน และเดินตรวจตราภายในโรงเรียน ตอนที่นักเรียนและครูเข้าห้องเรียนแล้ว ผู้ปกครองจิตอาสายังพัฒนาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ หรือเป็นครูภูมิปัญญาได้อีก นอกจากนี้ ตัวแทนผู้ปกครองจิตอาสายังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ชี้แจงให้ชุมชนเข้าใจ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอีกทางหนึ่งด้วย” 

คุณหมอถามผมว่า “เราควรจะสร้างการเรียนรู้เรื่องอะไร” 

ผมเรียนท่านไปว่า “จำที่ผมพูดตอนต้นได้ไหม องค์ความรู้สำคัญจะมี 3 ตัวหลักๆ คือ การค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ และการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความดี เราต้องสร้างการเรียนรู้ 3 ตัวนี้ก่อน มิติการพัฒนาเครือข่ายของคุณหมอจะบรรลุผล” 

คุณหมอพยักหน้า มองหน้าผมเหมือนมีความหวัง 

ผมจึงกล่าวต่อไปว่า “องค์ความรู้ที่ผมกับคุณหมอแลกเปลี่ยนกันมันมีกระบวนการปลีกย่อยอีกเยอะวันนี้ไม่น่าจะจบ เอาอย่างนี้ ถ้าคุณหมอทำอำเภอคุณธรรมเมื่อไหร่ ผมยินดีมาช่วยครับ” 

คุณหมอได้กล่าวขอบคุณผมที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และก่อนจะแยกย้ายคุณหมอบอกผมว่า สัญญาแล้วนะ


“ความทรงจำที่ดี รึจะสู้ ตัวอักษรที่เลือนราง”

-นิรนาม-

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
3878 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
439 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9036 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
570 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย