แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง 1672 views • 2 ปีที่แล้ว
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

"หัวใจของกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของ คือ การมีส่วนร่วมของคณะครู ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐาน จะนำไปสู่ความยั่งยืนและความสำเร็จร่วมกัน โดยที่ไม่เป็นภาระแก่โรงเรียน"

ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

ได้พัฒนาผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ตามหลักสูตรของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

หลักสูตรที่ 1 การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหลักสูตรสำคัญใช้พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการทบทวนเป้าหมายร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู ทั้งโรงเรียน หลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี เป็นหลักสูตรที่พาครูแกนนำไปศึกษาดูงานที่ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน หลักสูตรที่ 3 โครงงานคุณธรรม เป็นหลักสูตรที่สอนคุณครูใช้เครื่องมือโครงงานคุณธรรม หลักสูตรที่ 4 ผู้นำเยาวชนจิตอาสา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและสอนการใช้เครื่องมือโครงงานคุณธรรม ซึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะร้อยเรียงกันตามลำดับ  

ผมได้มีโอกาสสนทนากับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ท่านถามผมว่า “ในการทบทวนเป้าหมายร่วมกันคณะครูได้ขอเปลี่ยนคุณธรรมเป้าหมาย จากความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตอาสา เป็น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ พอเพียง ได้ไหม”

ผมถามท่านรองฯ ว่า “การเปลี่ยนคุณธรรมเป้าหมายเกิดจากการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ ของคณะครูหรือไม่” 

ท่านรองฯ ถามผมว่า “กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างไร” 

ผมถามท่านรองฯ ว่า “จำวันที่เรากำหนดคุณธรรมเป้าหมายวันแรกได้ไหม” 

ท่านรองฯ พยักหน้า 

ผมบอกท่านรองฯ ว่า “หัวใจของกระบวนการนี้ คือ การมีส่วนร่วมเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จ ส่วนความเป็นเจ้าของจะนำไปสู่ความยั่งยืน เพราะทุกคนจะรักและพัฒนางานนี้ด้วยหัวใจ” 

ท่านรองฯ ถามผมว่า “เราจะเรียกว่าจิตวิญญาณโรงเรียนภูมิได้ไหม” 

ผมยิ้มและพยักหน้ารับ 

ท่านรองฯ ขอปรึกษาผมต่อ ท่านถามว่า “โรงเรียนภูมิมีกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบได้ไหม” 

ผมขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

ท่านรองฯ เล่าเพิ่มเติมว่า “6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรมเสริมสร้างความดี กิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสีขาว” 

ผมถามท่านรองฯ ว่า “ท่านรองฯ คิดอย่างไร” 

ท่านรองฯ กล่าวว่า “มันน่าจะบูรณาการกันได้” 

ผมบอกกับท่านรองฯ ว่า “6 กิจกรรมที่โรงเรียนได้กำหนดไว้แล้วจะเป็นฐานสำคัญให้เด็กๆ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างดี” 

ท่านรองฯ เสริมผมว่า “ถ้าอย่างนั้นโครงงานคุณธรรมที่เราจะให้นักเรียนคิดขึ้นมา ควรอยู่ภายใต้กิจกรรมทั้ง 6 นี้”

ผมเสริมว่า “นำมาประยุกต์ใช้ได้เลย” 

ท่านรองฯ มีสีหน้าดีใจ และกล่าวกับผมว่า “อย่างนี้ลดภาระงานโรงเรียนไปได้เยอะ สามารถบูรณาการงานร่วมกันได้เลย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งในปีนี้โรงเรียนกำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อม” 

ผมเสริมต่อยอดท่านรองฯ “หลักการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทำงานในส่วนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนี้ ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ต้องไม่เป็นภาระโรงเรียน ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน” 

ท่านรองฯ กล่าวสนับสนุน ว่า “ถ้าอย่างนั้นการพัฒนาก็มาถูกทางแล้ว 3 ยุทธศาสตร์ 6 กิจกรรม 3 คุณธรรม ถ้ามีใครถามว่าโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใช้แนวทางในการพัฒนาอย่างไร ผมจะตอบสั้นๆ 3-6-3 ก็แล้วกัน นะ”  

ผมยิ้มและพยักหน้าเป็นเชิงขอบคุณ ที่ท่านรองฯ เข้าใจในสิ่งที่ได้ทำร่วมกัน


“ความทรงจำที่ดี รึจะสู้ ตัวอักษรที่เลือนราง”

-นิรนาม-

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
3878 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
439 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9036 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
570 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย