พัฒนาการของเด็กๆ บอกอะไรได้บ้างนะ

Starfish Academy
Starfish Academy 2824 views • 4 ปีที่แล้ว
พัฒนาการของเด็กๆ บอกอะไรได้บ้างนะ

ช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีเป็นวัยที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนั้นการสอนให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์

อันดับแรกต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ‘พัฒนาการ’ หมายถึง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ การเพิ่มพูนความสามารถในแต่ละด้านของบุคคล ทำให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นการประเมินเด็ก ๆ ควรจะประเมินทั้ง 4 ด้านดังนี้


> ด้านร่างกาย

  • ดูการพัฒนาของมัดกล้ามเนื้อของร่างกาย ดูจากการชอบปีนป่าย ขี่จักรยาน
  • การสมมติของสิ่งไม่มีชีวิตว่ามีชีวิต อย่างการชอบเล่นตุ๊กตา หรือพูดคุยกับตุ๊กตา
  • การตั้งคำถาม เด็กมักจะตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ทำไมรถถึงวิ่ง
  • เด็กจะสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน


> ด้านสังคม

  • เด็กจะสามารถดูแลตัวเองได้ เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว ทานข้าว แปรงฟัน เด็กควรจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่นการเข้าหาเพื่อน การแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อฟังคำสอนของผู้ปกครอง และรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด


> ด้านสติปัญญา

  • เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้ สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของวัตถุและสถานที่ได้ มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์ของตนได้         
  • เด็กวัยนี้สามารถที่จะวาดภาพพจน์ในใจได้ การใช้ความคิดคำนึงหรือการสร้างจินตนาการและการประดิษฐ์ เป็นลักษณะพิเศษของเด็กในวัยนี้
  • เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีความตั้งใจทีละอย่าง หรือยังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาหลาย ๆ อย่างผสม ๆ กัน เด็กจะไม่สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่างปนกัน
  • ความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนัก ปริมาตร และความยาว ยังค่อนข้างสับสน เด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร ความสามารถในการจัดลำดับ การตัดสินใจของเด็กในวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้ ยังไม่รู้จักใช้เหตุผล


> ด้านอารมณ์

  • เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เช่น เมื่อรู้สึกโกรธ จะแสดงอาการกรีดร้องหรือลงไปดิ้นกับพื้น


จากพัฒนาการทั้งหมด การสังเกตพัฒนาการของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อจะได้รับรู้ว่า เด็กมีการพัฒนาอย่างไร เพื่อทำให้เด็กพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาในขั้นต่อ ๆ ไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

อัจฉริยะ 8 ด้าน

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อัจฉริยะ 8 ด้าน
Starfish Academy

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
1248 ผู้เรียน
พัฒนาการเด็ก
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมต้อง...Learning By Doing

แนวความคิดและที่มาของการเรียนรู้ Learning by doing ผลที่ได้รับเมื่อเรียนรู้แบบ Learning by doing การสร้างองค์ประก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมต้อง...Learning By Doing
Starfish Academy

ทำไมต้อง...Learning By Doing

Starfish Academy
2038 ผู้เรียน
พัฒนาการเด็ก
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการสอนที่สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนแสดงตามความรู้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร
Starfish Academy

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

Starfish Academy
1794 ผู้เรียน
พัฒนาการเด็ก
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย กิจกรรมเคลื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้
Starfish Academy

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้

Starfish Academy
2149 ผู้เรียน

Related Videos

Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
67 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32
โรงเรียนปลาดาว

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนปลาดาว
436 views • 5 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13
โรงเรียนปลาดาว

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนปลาดาว
1182 views • 5 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
06:28
Starfish Academy

Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
110 views • 5 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story ทีม B2J prodution