การจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ไม่ยากอย่างที่คิด

การจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ไม่ยากอย่างที่คิด

บางท่านอาจจะเคยได้ยิน หรือพอจะคุ้นหูกับคำว่า Makerspace มาบ้างแล้ว ซึ่ง Makerspace นั้นก็คือ การสร้างหรือจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักสร้างสรรค์กิจกรรม การจัดพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบที่แน่นอน แต่เราควรคำนึงถึงบริบทของสถานที่นั้นๆ ว่าสามารถใช้ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ และจะจัดบรรยากาศให้น่าสนใจได้อย่างไร เน้นการจัดพื้นที่สำหรับให้ผู้เรียนรู้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดวาง สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เข้าถึงและสามารถใช้งานได้ง่าย เพียงพอ น่าสัมผัส ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมได้สะดวก กระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น มีความกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกค้นหาและทำในสิ่งที่ชอบ และเกิดการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถจัดได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้

แบบพื้นที่/ห้อง (ห้อง Makerspace)  สามารถจัดได้หลายๆ พื้นที่ตามที่ต้องการ เช่น ห้องอาหาร ห้องศิลปะ ห้องผ้า ห้องช่าง และ ห้อง Studio ฯลฯ ซึ่งในห้อง Makerspace ควรมีกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องที่ชัดเจน และมีการกำหนดพื้นที่ในการใช้อุปกรณ์อันตรายให้ชัดเจน อาทิ เช่น พื้นที่ใช้ คัตเตอร์ ปืนกาว บัดกรี อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความร้อนสูง เป็นต้น

แบบมุมสำหรับนักสร้างสรรค์ ในบริบทที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ เราสามารถจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ในรูปแบบมุม โดยอาจจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องในการจัด Makerspace เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถจัดมุมตามห้องเรียน หรือห้องที่พอมีพื้นที่สำหรับทำมุม โดยจะคำนึงถึงการใช้งานของมุมต่างๆ และเลือกวัสดุ – อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับมุมนั้นๆ โดยแบ่งเป็นรูปแบบมุมดังนี้ มุมศิลปะ  

มุมอาหาร มุมคณิตศาสตร์ มุมนิทาน มุมช่าง หรือมุมอื่นๆตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

แบบเคลื่อนที่/ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Maker)  

การทำโมบายเมกเกอร์/ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จัดทำขึ้นเพื่อการนำไปใช้ทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ลานอเนกประสงค์ เพราะสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปใช้ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากบางพื้นที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ ซึ่งในการจัดอุปกรณ์นั้นควรคำนึงถึงอุปกรณ์พื้นฐาน เคลื่อนที่สะดวก มีความแข็งแรง และควรจะจัดวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งานด้วย

แบบพกพา/ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา (Learning Box)

แนวคิดการจัด Learning Box เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนขึ้น จึงจัดทำเป็นกล่อง Learning Box เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียนรู้ที่บ้านโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการเรียนการสอน เพราะมีคำชี้แจงในการทำกิจกรรม(บทเรียนหรือ Booklet) และนอกจากนี้ในสถานการณ์ปกติเราก็สามารถนำชุดสร้างสรรค์แบบพกพา มาใช้ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนการเลือกอุปกรณ์ใส่ในกล่อง Learning Box ก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับใช้ทำกิจกรรม อุปกรณ์ในกล่อง Learning Box จะประกอบด้วย กาว ปืนกาว / ใส้ปืนกาว คัตเตอร์ กรรไกร ไขควง สีไม้ หน้ากากอนามัย และบทเรียนหรือ Booklet สำหรับผู้เรียนในระดับต่างๆตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน

จะเห็นได้ว่าการจัดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดแบบพื้นที่/ห้อง แบบมุม แบบชุดเคลื่อนที่ และแบบพกพานั้นส่วนใหญ่จะมีการใช้อุปกรณ์พื้นฐานเหมือนกัน จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่จัดให้ตรงตามความต้องการของการใช้งาน เหมาะสมกับวัยหรือพัฒนาการของเด็ก และเหมาะสมกับบริบทตามพื้นที่ของท่านเท่านั้น เราก็จะสามารถมีพื้นที่นักสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กได้ในทุกๆที่แล้วค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช :  Edu talk Edu Tech

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : Edu talk Edu Tech

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายๆ องค์กรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นแบบ Work Form Home หรือการทำงานที่บ้าน นอกจากองค์กรแล้ว ก็ยัง มีคุณครูหลายๆ ท่านที่ยังต้องทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการส ...

410 views 21.05.21
Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : Edu talk Edu Tech
วิชาพละสไตล์เด็กบ้านเรียน

วิชาพละสไตล์เด็กบ้านเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อพูดถึงการเรียนของลูก หลายๆ ครอบครัวมักนึกถึงการเรียนรู้เชิงวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ แต่วิชาหนึ่งที่มักไม่ค่อยมีใครพูดถึง หรืออาจถูกมองว่า สำคัญน้อยกว่าวิชาอื่นๆ นั่นก็คือ พลศึกษา สำหรับครอบครัวที่จดทะเบียนบ้านเรียนกับเ ...

282 views 30.05.21
วิชาพละสไตล์เด็กบ้านเรียน
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย- Learning Box ระดับอนุบาล- Learning Box ระดับประถมศึกษา2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Onli ...

813 views 05.01.21
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว