4 แอปพลิชันดีๆใช้สอนแบบโดนๆ

4 แอปพลิชันดีๆใช้สอนแบบโดนๆ

การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเช่นกัน

ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียนรู้นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ในคอร์สการศึกษานี้ เราจะขอแนะนำเครื่องมือที่ช่วยสร้างวีดีโอการนำเสนอในเวลาสั้นๆ เพื่อเสริมให้การนำเสนองานและสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ใช้ในการนําเสนอผลงานให้มีความหลากหลาย เป็นเครื่องมือช่วยผู้สอนในการเก็บชิ้นงาน และให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ ผู้สอนสามารถพัฒนาความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยพัฒนาเด็กให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความกล้าแสดงออก และทักษะที่สำคัญคือ ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ โดยผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำ ปลูกฝังจิตสาธารณะ พึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจึงเป็นสอนที่ไม่ใช่การจดจำเนื้อหาวิชา แต่เป็นการเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง สามารถสะท้อนถึงความต้องการของตนเองได้ ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ในคอร์สการศึกษานี้ ได้แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ต้องนำไปใช้กับผู้เรียนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากที่ให้เด็กท่องจำเพียงอย่างเดียวมาเป็นการให้ได้เรียนรู้ พัฒนาความคิดด้วยตนเอง ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจ ที่สำคัญผู้สอนจะต้องบอกถึงประโยชน์และโทษของสื่อเทคโนโลยีด้วย เพื่อที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และความสารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอพพลิเคชั่นไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระการทำงานได้ สำหรับแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ขอแนะนำ 4 เครื่องมือ คือ 1.Google Classroom, 2.Class Dojo, 3.Kahoot และ 4.Book creator

 

📌สามารถเรียนรู้และ ศึกษาเนื้อหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ของเรา พร้อมรับเกียรติบัตรได้ที่ https://www.starfishlabz.com/คอร์ส/141-4-แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ต้าน Covid19 ด้วยพลังการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์

ต้าน Covid19 ด้วยพลังการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ในประเทศของเรา ทำเอาสิ่งต่าง ๆ ต้องหยุดกันไปหมด ทั้งผู้ที่ทำงานก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การทำงานเป็นแบบ Work From Home รวมไปถึงต้องหยุดการไปโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จากปรากฎการณ์นี้ทำให้ทั่วโลกได้ปรับเป ...

638 views 03.04.20
ต้าน Covid19 ด้วยพลังการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์
ใช้ Google Slides ได้ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ!

ใช้ Google Slides ได้ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ!

Starfish Academy
Starfish Academy

Google Slides แม้จะมีหน้าตาเหมือน ๆ กับ Powerpoint ที่สามารถ ตกแต่ง สร้าง และ แก้ไขสไลด์ต่าง ๆ ที่คุณครู หรือนักเรียน สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน หรือสร้างผลงานต่าง ๆ ได้แต่ความแตกต่างของ Google Slides คือ1. เข้าถึงงานนำเสนอได้ ...

965 views 29.07.20
ใช้ Google Slides ได้ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ!
9 เครื่องมือจาก Chrome Extensions ที่ช่วยทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

9 เครื่องมือจาก Chrome Extensions ที่ช่วยทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Starfish Academy
Starfish Academy

การเปิดเทอมหมายถึงการที่ผู้สอนจะต้องเจอกับนักเรียนรุ่นใหม่ ห้องเรียนใหม่ รวมทั้งสื่อการสอนและเครื่องมือใหม่ๆในการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย Google Chrome Extensions เป็นอีกเครื่องมือที่มี “ครูใช้ได้ นักเรียนใช้ดี” อย่างแท้จริง ระหว่างนี้ขอให้คุณเปิ ...

835 views 18.05.20
9 เครื่องมือจาก Chrome Extensions ที่ช่วยทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น