4 แอปพลิชันดีๆใช้สอนแบบโดนๆ

4 แอปพลิชันดีๆใช้สอนแบบโดนๆ

การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเช่นกัน

ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียนรู้นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ในคอร์สการศึกษานี้ เราจะขอแนะนำเครื่องมือที่ช่วยสร้างวีดีโอการนำเสนอในเวลาสั้นๆ เพื่อเสริมให้การนำเสนองานและสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ใช้ในการนําเสนอผลงานให้มีความหลากหลาย เป็นเครื่องมือช่วยผู้สอนในการเก็บชิ้นงาน และให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ ผู้สอนสามารถพัฒนาความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยพัฒนาเด็กให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความกล้าแสดงออก และทักษะที่สำคัญคือ ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ โดยผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำ ปลูกฝังจิตสาธารณะ พึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจึงเป็นสอนที่ไม่ใช่การจดจำเนื้อหาวิชา แต่เป็นการเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง สามารถสะท้อนถึงความต้องการของตนเองได้ ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ในคอร์สการศึกษานี้ ได้แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ต้องนำไปใช้กับผู้เรียนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากที่ให้เด็กท่องจำเพียงอย่างเดียวมาเป็นการให้ได้เรียนรู้ พัฒนาความคิดด้วยตนเอง ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจ ที่สำคัญผู้สอนจะต้องบอกถึงประโยชน์และโทษของสื่อเทคโนโลยีด้วย เพื่อที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และความสารถมาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอพพลิเคชั่นไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระการทำงานได้ สำหรับแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ขอแนะนำ 4 เครื่องมือ คือ 1.Google Classroom, 2.Class Dojo, 3.Kahoot และ 4.Book creator

 

📌สามารถเรียนรู้และ ศึกษาเนื้อหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ของเรา พร้อมรับเกียรติบัตรได้ที่ https://www.starfishlabz.com/คอร์ส/141-4-แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

5 e-wallet ที่น่าใช้ในปี 2021

5 e-wallet ที่น่าใช้ในปี 2021

Starfish Academy
Starfish Academy

e-Wallet คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินที่ อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรา ใช้สำหรับจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมการด้านการเงินต่าง ๆ ระหว่างร้านค้าและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสัมผัสเงินสด นอกจาก ...

2773 views 20.04.21
5 e-wallet ที่น่าใช้ในปี 2021
สอนลูกเรียน Coding ภาษาแห่งอนาคต

สอนลูกเรียน Coding ภาษาแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy

พูดถึงการเรียน Coding คุณพ่อคุณแม่หลายคนคิดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเลยใช่ไหมคะ? เป็นการเรียนเขียนโปรแกรมไหม? มีแต่คำสั่งยาก ๆหรือเปล่า? ลูกจะติดหน้าจอไหม? แถมยังงงอีกว่ามันจะมาปรับใช้ในชีวิตลูกได้อย่างไร? วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะCoding ...

1762 views 01.12.20
สอนลูกเรียน Coding ภาษาแห่งอนาคต
"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่" EP1

"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่" EP1

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อสถานการณ์ และมีความเห ...

1027 views 04.08.21
"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่" EP1