มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy 2983 views • 2 ปีที่แล้ว
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกยากที่สุด เพราะมีความซับซ้อน แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้


การฝึกเด็ก ๆ ให้มีพื้นฐานการคิดนั้นเกิดขึ้นจากความเข้าใจพื้นฐานก่อน ซึ่งพื้นฐานของการคิดแบบมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนและมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง Peter Ellerton อาจารย์สอนวิชา Critical Thinking แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ได้เสนอ 4 แนวทางพื้นฐานหลักของการสอนเด็ก ๆ ให้เข้าใจ


หลักการโต้แย้ง: นับว่าเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยต้องหาเหตุผลมาเชื่อมโยงจนกว่าจะได้ข้อสรุปออกมา


หลักการใช้ตรรกะเหตุผล: การคิดอย่างมีวิจารณะญาณของเด็ก ๆ จะขาดการใช้ตรรกะ 2 ประเภทนี้ได้


  1. นิรนัย คือ ตรรกะที่ตายตัวและแน่นอน เป็นข้อเท็จจริง
  2. อุปนัย คือ ตรรกะที่มาจากประสบการณ์ ไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้


หลักจิตวิทยา: การควบคุมความคิดหรือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ


หลักการหาข้อพิสูจน์: เด็ก ๆ ต้องรู้จักวิเคราะห์และประเมิณข้อมูลที่ได้มาว่ามีคุณภาพพอหรือไม่ โดยผ่านการพิสูจน์ด้วยการทดลอง และสถิติ


ครูสามารถสอนให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานเหล่านี้ได้โดยการสอนให้รู้จักสังเกตุ ตั้งสมมติฐาน และมีความเข้าใจโลกและระบบต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกันผ่านความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นและโครงข่ายที่เชื่อมกันอยู่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มป ...

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทครู ทักษะการคิด
ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
5097 ผู้เรียน

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของ IQ และ EQ องค์ประกอบของ IQ และ EQ เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูก ร ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ บทบาทผู้ปกครอง Parent
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ  ดี EQ เด่น

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

Starfish Academy
Starfish Academy
659 ผู้เรียน

Related Videos

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์
06:05

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill

โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง
06:29

โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง