ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy

การที่ครูจะสอนความรู้ให้กับเด็ก ๆ นั้นมันมีประสิทธิผลที่มากพออย่างแน่นอน ทั้งการสอนอ่าน สอนเขียน สอนพูด แต่สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ ได้นำความรู้ที่พวกเค้าได้ร่ำเรียนไปนั้น สามารถไปใช้ในชีวิตในประจำวันได้บ้างหรือไม่? การพูดคุยกันกับเด็ก ๆ ก็สามารถวัดได้ว่าเด็ก ๆ คิดอะไรอยู่ 


การพูดคุยเรื่อราวต่าง ๆ หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเด็กบ่อย ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ มีเหตุผลมาถกเถียงมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะเป็นเรื่องราวในบทเรียน หรือเรื่องอื่นที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ อีกทั้งเด็ก ๆ จะรู้จักการประเมิณข้อมูลของตัวเองด้วยว่าข้อมูที่พวกเขาได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ ส่วนนี้จะทำให้เด็ก ๆ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา พร้อมทั้งทบทวนข้อมูลต่าง ๆ และเปิดรับข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านเพื่อมาวิเคราะห์ก่อนที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และบางครั้งการที่เด็ก ๆ ถูกกระตุ้นด้วยคำถามจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ในการตอบคำถามที่สำคัญบางคำถามอาจจะได้ใช้จินตนาการด้วย แต่ครูอาจจะต้องระวังให้เด็ก ๆ รู้จักการแยกแยะด้วยว่าส่วนใดคือความคิดเห็นและส่วนใดคือข้อเท็จจริง สุดท้ายคือการสอนให้เด็ก ๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะทำให้เด็ก ๆ มีทัศนคติที่เกิดกว้างและมีการเรียนรู้มากขึ้นด้วย


การพูดคุยกับเด็ก ๆ นั้นสามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะให้พับพวกเขาไปตัว และยังช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การพูดคุยในทุก ๆ ครั้ง จะทำให้คุณครูได้เรียนรู้ และเข้าใจว่าเด็ก ๆ กำลังคิดอะไร และควรเพิ่มเติมส่วนไหนเข้าไปในบทเรียน บางครั้งการคุยกับเด็ก ๆ ก็ได้รู้ว่าพวกเขามีพัฒนาการถึงไหนแล้วด้วย