กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG

Starfish Academy
Starfish Academy 611 views • 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG

การเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) คืออะไร 

คือ กรอบเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปี 2015 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก มีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้บรรลุภายในปี 2023 

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกแบ่งเป็น 5 ด้าน (5P)

 1. People การพัฒนาคน ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 10,11,1,2,3 : เริ่มต้นจากคนที่เป็นพื้นฐานสำคัญในประชากรที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 2. Planet สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย เป้าหมายที่ 6,12,13,14,15 : คนกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกัน เราจะทำยังไงให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อม และทำอย่างไรให้โลกของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น
 3. Partnership หุ้นส่วนการพัฒนา ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 17
 4. Prosperity เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 4,5,7,8,9 : เราจะทำอย่างไรให้คนมีมั่งคั่งสามารถมาช่วยกัน สามัคคีกันเพื่อผสานโลกให้ยั่งยืน
 5. Peace สันติภาพและความยุติธรรม ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 16 : ความสงบจะเกิดขึ้นได้ถ้าโลกเกิดความยุติธรรม และมีการปกครองทางกฎหมายที่ยุติธรรม
 • บทบาทของครูทำอะไรได้บ้าง ? 
 1. เอาเนื้อหาบทเรียนเป็นตัวตั้ง
 2. เลือกส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ SDG ข้อไหนได้บ้าง 
 3. บูรณาการเหตุการณ์ สถานการณ์ให้ชัดเจน
 4. ใช้เกม หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ 

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

เนื้อหา : วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยง : การช่วยเหลือ , ทะเล บูรณาการ : G-17, G-14 ใช้เกม หรือกิจกรรม : เกมขี่ม้าส่งเมือง 

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

เนื้อหา : วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.3 เรื่อง ประโยชน์จากส่วนประกอบสาร

ส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยง : สุขภาพ 

บูรณาการ : G-3 

ใช้เกม หรือกิจกรรม : ปิงปองกลิตเตอร์ ทำให้เธอเห็นการระบาดของไวรัส 

วิธีการเล่น คือ การส่งปิงปองที่มีกลิตเตอร์ไปเรื่องๆ เพื่อให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อกันได้อย่างไร 

ทำอยางไร กลิตเตอร์จะออกจากมือเรา ? ใช้หนังยาง หรือหนังยางชุบสบู่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ/ถ่ายคลิป บันทึกผล

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษายั่งยืน (SDGs)

 • พานักเรียนเดินสำรวจเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
 • ชวนนักเรียนเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้กับเป้าหมายของ SDGs 
 • โยนประเด็นการเรียนรู้และโจทย์ให้นักเรียนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 • ใช้สถานการณ์จำลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบทั้ง 17 ประเด็น 

กิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ SDGs

 • ให้นักเรียนออกแบบโรงเรียนในฝันของตัวเอง 
 • สร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่เชื่อมโยงกับ SGDS
 • สร้างกิจกรรมโดมิโน่ SDGs 
 • ให้นักเรียนออกแบบเมืองในฝันที่ตอบโจทย์ SDGs 
 • บันทึกกิจกรรมสู่ความยั่งยืน โดยการให้นักเรียนแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ข้อไหนอย่างไร แล้วนำมาทำเป็นสมุดสะสม หรือ Portfolio ให้กับเพื่อน 
 • ให้นักเรียนสร้างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs
 • ให้นักเรียนสร้าง Storytelling ยกตัวอย่างจากสิ่งของ 1 สิ่งว่าเชื่อมโยงกับ SDGs เรื่องไหนได้บ้าง เช่น บุหรี่ 1 ตัวเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้าง อย่างไร

สุดท้ายคุณครูสามารถหาความรู้เกี่ยวกับ SDGs ได้ในเว็บไซต์ทั่วไป จะมีข้อมูลที่หลากหลายให้คุณครูได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม หรือต้องการไอเดียกิจกรรมสามารถเข้าไปที่เพจ Green Power Gangster

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy

Related Videos

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
64 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
188 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
29 views • 5 เดือนที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
465 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1