เรียนดี มีความสุขสร้างผู้เรียนใน ยุคดิจิทัล

Starfish Labz
Starfish Labz 240 views • 1 เดือนที่แล้ว
เรียนดี มีความสุขสร้างผู้เรียนใน ยุคดิจิทัล

ปัจจุบันนักเรียนยุคใหม่ตามการแบ่งกลุ่มคนตาม Generation นั้นนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Generation Z มักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วด้านเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและหลากหลาย มีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงเพราะพ่อแม่ใช้งานสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตจนลูกเกิดการเรียนรู้ ในขณะที่คุณครูในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกลุ่ม Generation B Generation X และ Generation Y จึงเกิดความแตกต่างระหว่างวัย ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย สามารถรู้ทันเทคโนโลยี และปรับใช้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้คุณครูทุก Generation จะต้องเรียนรู้เท่าทัน หรือไล่ให้ทันนักเรียนในยุค Generation Z ให้ได้นั่นเอง

อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) คือ คนธรรมดาที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆจนสามารถแนะนำโน้มน้าวให้ติดตามเราหรือเชื่อฟังเราได้ สรุปง่ายๆคือ บุคคลคนที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยมีหน้าที่หลัก ๆ ก็จะเป็นคนผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีผลต่อกลุ่มผู้ติดตาม ทำให้คล้อยตามแล้วซื้อสินค้า แต่อาชีพคุณครูก็สามารถนำ อินฟลูเอนเซอร์ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอน เมื่อครูสามารถเป็น อินฟลูเอนเซอร์ จนทำให้มีผู้ติดตาม มีกลุ่มคนที่สนใจในสิ่งที่คุณครูได้โพสต์ ได้ลงในสื่อช่องทางต่างๆคุณครูก็สามารถเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน หรือมีกลุ่มคนติดตามสนใจจนสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นได้มาสนใจในสิ่งที่ครูเป็นคนนำเสนอนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ครูในยุคเก่าไม่ว่าจะอยู่ใน Generationไหน จึงต้องมีปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย สามารถรู้ทันเทคโนโลยี และปรับใช้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้ จึงต้องสามารถเป็น Influencer หรือผู้มีอิทธิพลกับการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคGeneration Z ที่จะต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา และครูจะต้องสามารถเป็นแบบอย่างให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้ลดช่องหว่างระหว่างวัยเปิดใจนักเรียนให้เรียนดี มีความสุขในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร เพราะปัจจุบันข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ล้วนเข้าถึงได้ง่ายดายกว่าในอดีตมากนัก ดังนั้น ครูจึงไม่ใช่ผู้เดียว ที่มีหน้าที่ให้ความรู้ ไม่ใช่ผู้ผูกขาดข้อมูลแก่เด็ก ๆ อีกต่อไป เพราะความรู้มีอยู่รอบตัว ครูในยุคดิจิทัลนั้น จึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน เพราะการเรียนรู้ของผู้เรียนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ กำลังเป็นที่นิยม โดยมีเทคโนโลยีใหม่ในมือถือมากมายที่ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน จึงเป็นเรื่องที่คุณครูต้องศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ของครูจาก "ผู้ให้ความรู้" กลายเป็น "ผู้แนะแนวทาง" ให้เด็ก ๆ จนสามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้อย่างดี เพราะครูยุคใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทที่หลากหลาย รู้ทันโลก รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับใช้กับการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีทักษะแห่งอนาคต นั่นคือทักษะในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง ที่สำคัญคุณครูที่นำ อินฟลูเอนเซอร์ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในปัจจุบันก็มีโอกาสในการพัฒนางานในวิชาชีพของตัวครูเอง ในการเพิ่มหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

การที่คุณครูเป็น อินฟลูเอนเซอร์ จะเป็นการเชื่อมโลกทั้งสองใบ ให้กับนักเรียน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย หรือลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนให้มีความใกล้ชิด และมีความเชื่อใจกันมากขึ้น เพราะสามารถคุยเรื่องเดียวกันหรือภาษาเดียวกันได้เข้าใจ นักเรียนก็สามารถปรับจูนตัวเองได้ง่ายจนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย แม้ปัจจุบันการที่คุณครูสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เก่ง แต่ก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเรียนการสอน แต่ก็เพียงพอที่จะให้ครูผู้ที่จะสร้างนักเรียนในยุคดิจิทัลให้เรียนดี มีความนสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่น่ารักของเรา ให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคนตามที่พวกเขาควรจะเป็น สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1445 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6029 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5015 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
380 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
14924 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning