3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz 4823 views • 5 เดือนที่แล้ว
3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

มันคงจะดีไม่น้อย หากห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพราะการแสดงความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ความมั่นใจในตนเอง และการรับฟังผู้อื่น หากคุณครูท่านใด รู้สึกว่านักเรียนยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น คุณครูอาจลองเปลี่ยนวิธีการออกแบบห้องเรียน หรือออกแบบกิจกรรมได้ โดยวันนี้เรามี 3 วิธีการฝึกมาให้คุณครูต่อไปนี้ 

1. กิจกรรม Give Two, Get Two ให้ 2 รับ 2 วิธีการทำกิจกรรม : หลังจากที่นักเรียนอ่านหนังสือ หรือดูวิดีโอต่างๆ จบขอให้คุณครู

1.1 แจก Post it ให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น

1.2 ให้นักเรียนเขียนสิ่งสำคัญที่ได้จากการอ่าน หรือดูลงใน Post it แต่ละแผ่น

1.3 ชวนให้นักเรียนเดินรอบๆ ห้อง ไปในมุมที่นักเรียนไม่เคยเดินไป

1.4 ครูให้สัญญาณให้นักเรียน หยุด เดิน 

1.5 ชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองเขียนลงไปใน Post it แผ่นที่ 1 และแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

1.6 ทำกระบวนการเดิมกับ Post it แผ่นที่ 2 แต่ขอให้คุณครูมั่นใจว่านักเรียนได้แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เรียนรู้จริงๆ 

1.7 ชวนให้นักเรียนกลับไปที่โต๊ะของตนเอง พร้อมกับ Post-it 2 แผ่นที่แลกกับเพื่อนมา แล้วให้นักเรียนเขียนสรุป 3-5 ประโยคของสิ่งที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมนี้ 

2. กิจกรรม 3-2-1 วิธีการทำกิจกรรม : หลังจากให้นักเรียนอ่านข้อมูลใหม่ๆ ขอให้คุณครู

2.1 ให้นักเรียนเขียนแนวคิดที่สำคัญ 3 ข้อ จากสิ่งที่อ่าน

2.2 หลังจากที่นักเรียนเขียนแนวคิดเสร็จ ขอให้นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน

2.3 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแนวคิดที่ตัวเองเขียน และหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่าจะเลือกแนวคิดที่สำคัญที่สุด 2 แนวคิด 

2.4 ให้นักเรียนจับคู่ใหม่ และไปแลกเปลี่ยนแนวคิดสำคัญ (ที่สรุปมาแล้ว) หลังจากนั้นให้ทั้ง 4 คน ร่วมกันตัดสินใจอีกครั้งว่า แนวคิดไหนสำคัญที่สุดที่ได้จากการอ่านเนื้อหา

2.5 หลังจากนั้นให้นักเรียนทุกคนกลับไปนั่งที่ตนเอง และวาดภาพ หรือเขียนสรุปให้สมบูรณ์ที่สุด โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ จากการได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ มาก่อนหน้านี้

3. กิจกรรม Create it วิธีการทำกิจกรรม : ขอให้คุณครูแจกกระดาษสำหรับวาดรูป ดินน้ำมัน หรือกระดาษโปสเตอร์ 

3.1 ให้เวลานักเรียน 5 นาทีในการสร้างผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนได้จากการอ่าน หรือดูเนื้อหาต่างๆ และให้นักเรียนอธิบายวิธีการหรือหลักคิดในการออกแบบผลงานนั้น

3.2 หากมีเวลา คุณครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเป็นกลุ่มด้วย 

จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 กิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าที่จะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพื่อนและคุณครูโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการพูด แต่เป็นการเริ่มต้นโดยการคิด เขียนและพูด ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีะความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณครูให้เวลานักเรียนได้คิดก่อน อีกทั้งนอกเหนือจากการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแล้วคุณครูจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนอุ่นใจในการแชร์กับเพื่อนๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง

แปลและเรียบเรียง

How to Get Students Talking about their Learning https://shorturl.at/jmzCX

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy

Related Videos

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
01:12:56
Starfish Academy

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

Starfish Academy
309 views • 9 เดือนที่แล้ว
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
483 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
491 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1