เทคนิคการใช้นวัตกรรมองค์ประกอบ 9 ด้านในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA

เทคนิคการใช้นวัตกรรมองค์ประกอบ 9 ด้านในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA

การบริหารจัดการตาม 9 องค์ประกอบ ถือเป็นภาพรวมที่สำคัญในการบริหารจัดการพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครูเพื่อให้เกิดคุณภาพทางด้านการศึกษาต่อผู้เรียนถ้าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพครบตาม 9 องค์ประกอบก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

“นวัตกรรมองค์ประกอบ 9 ด้าน คืออะไรมีส่วนช่วยในการเสริมพลังการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA อย่างไร”

จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 60 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จากผู้อำนวยการที่สมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศกิจกรรมตลอด 2 วันนี้ Starfish Education ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรม 9 องค์ประกอบในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA ซึ่งเป็นนวัตกรรมองค์ประกอบ 9 ด้าน เป็นเครื่องมือแห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบเป็นโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ทาง Starfish Education ได้คิดค้นและนำไปใช้ที่โรงเรียนบ้านปลาดาว และมีการขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายมากกว่า 120 โรงเรียนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนพิจารณาปัจจัยในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA

นวัตกรรมองค์ประกอบ 9 ด้าน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

การขับเคลื่อนด้านการบริหารโรงเรียน: ผู้อำนวยการ มีปัจจัยหลัก จํานวน 5 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที่ 1 ผู้นำ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย วิธีการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทีมดำเนินงานและกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนได้รับการยอมรับสามารถทำหน้าที่ได้จริงตามบทบาทที่ได้รับและร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 ชุมชน มีการกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน บุคลากรในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการแบ่งปันประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตามความสามารถ

องค์ประกอบที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้ มีการกำหนดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและแผนในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระยะสั้นและระยาว การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศ พื้นที่ทำกิจกรรม มุมแสดงผลงาน แหล่งค้นคว้า มีการสำรวจความพึงพอใจในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และครอบคลุมถึงบรรยากาศทางด้านกายภาพ ทางใจ และทางสังคม

องค์ประกอบที่ 4 เทคโนโลยี โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการกํากับและติดตามผลการพัฒนา โรงเรียนทั้งระบบ รวมไปถึงครูมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้และสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 5 เป้าหมาย มีการกำหนดเป้าหมายรวม เป้าหมายย่อยในแต่ละด้าน ตัวชี้วัด ระยะเวลาระบบในกาารติดตาม ประเมินผล พัฒนา รายงานผลอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานเป็นรายภาคเรียน หรือการดำเนินงานรายปี

การขับเคลื่อนด้านการสอน :  ครู  มีปัจจัยหลัก จํานวน 3 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรและการประเมิน เป็นการพัฒนาครู (Coach) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและสามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อผู้เรียน รวมทั้งสามารถเลือกใช้วิธีการในการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและทักษะที่ได้รับการพัฒนาได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

องค์ประกอบที่ 7 รูปแบบและการปฏิบัติการสอน เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้(Classroom) แบบบูรณาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาวิชาชีพ เป็นการกําหนดนโยบายและกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของครูอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยอาศัยการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และเครือข่าย (Network) เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนด้านการเรียนรู้: นักเรียน มีปัจจัยหลัก คือ

องค์ประกอบที่ 9 นักเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมและสามารถลงมือทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรียนจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ตามความสนใจ ระดับและรูปแบบสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

ในการบริหารจัดการโรงเรียนตาม วPA  ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนจะมุ่งสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาตามนวัตกรรมองค์ประกอบ 9 ด้าน และการประเมินตามว PA จะมีความสอดคล้องกันทั้งในด้านของตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

ดังนั้น หากผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการบริหารจัดการโรงเรียนตามว PA เพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะก็สามารถที่จะนำนวัตกรรม องค์ประกอบ 9 ด้านไปใช้ในการประเมินโรงเรียนเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดในแต่ละด้านว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งผลสะท้อนตนเองที่ได้สามารถนำไปวางกลยุทธ์แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบได้อย่างมีคุณภาพ

   

ในส่วนของการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในชั้นเรียนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 4 เรื่องเทคโนโลยี Starfish Class เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องของการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนครูสามารถนำ Starfish Class ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครูในการประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียนและช่วยให้การบริหารจัดการห้องเรียนได้ง่ายขึ้นเพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลงและใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้นเป็นกลยุทธ์หนึ่งของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์พี่มีคุณภาพต่อครูและผู้เรียนในโรงเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
0:30 ชั่วโมง

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ เป็นโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy

Related Videos

STARFISH TALK EP11    ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
01:29:54
Starfish Academy

STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
126 views • 1 ปีที่แล้ว
STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

129 views • 1 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
01:22:54
Starfish Academy

คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1055 views • 5 เดือนที่แล้ว
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
01:21:27

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA

29 views • 3 วันที่แล้ว
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA