School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ เป็นโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ทาง Starfish Education ได้คิดค้นและนำไปใช้ที่โรงเรียนบ้านปลาดาวและมีการขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายมากกว่า 120 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนพิจารณาปัจจัยในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับความรู้ ทักษะและสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้เครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของชุมชน รวมถึงการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ สามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนโดยร่วมมือกับชุมชนใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในด้านรูปแบบ การสอน (Pedagogy) หลักสูตรและการประเมิน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Learning Outcomes

สามารถพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ

เข้าใจแนวทางการส่งเสริม เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และวิชาชีพครู

สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุนชนในการพัฒนาผู้เรียน

1 บทเรียน

นวัตกรรม 9 องค์ประกอบสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

นวัตกรรม 9 องค์ประกอบสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ